25 900 årsverk og 22,6 milliarder i ringvirkninger

En ny rapport viser at det samlede fotavtrykket av TINEs virksomhet er 22,6 milliarder kroner og 25 900 årsverk i Norge. For hver TINE-gård skapes i tillegg 2,4 årsverk utenfor egen drift. I en spørreundersøkelse sier 8 av 10 nordmenn at det er viktig å ha mulighet til å bosette seg og jobbe hvor som helst i Norge.

Samfunnsøkonomisk Analyse har laget et samfunnsregnskap av TINEs virksomhet i 2020, målt i både sysselsetting og verdiskaping. Analysen viser at TINEs virksomhet har store ringvirkninger. Totalt bidrar TINE til sysselsetting av i underkant av 26 000 årsverk spredt over hele landet. Det tilsvarer like mange mennesker som bor i Lillehammer, Sola eller Kongsberg.

– Visjonen vår er klar og dette understreker viktigheten av at vi lykkes med planene våre fremover, nettopp for å kunne fortsette å sammen skape et levende Norge, sier konsernsjef Gunnar Hovland.
 

TINE_effekt_totalt

I tillegg til egne ansatte og eiere bidrar TINEs virksomhet til over 7 000 årsverk i annet næringsliv, hovedsakelig gjennom innkjøp av varer og tjenester. Det er 7 000 årsverk som skapes via lønnsinntekt til arbeidstakere og inntekter som igjen fører til økt konsum hos andre bedrifter. Samfunnsøkonomisk Analyse beregner basert på disse faktorene TINEs totale ringvirkninger til å være nesten 26 000 årsverk i Norge.

Stor innvirkning på hele landet
Ringvirkningsanalysen viser også TINEs bidrag til verdiskaping og sysselsetting i hvert enkelt fylke. I Trøndelag utgjør TINEs virksomhet nærmere 3,5 prosent av den samlede sysselsettingen (unntatt offentlig virksomhet). Dette gjør TINE til en av de største private sysselsetterne i fylket. Selv i et olje- og gasspreget fylke som Rogaland, utgjør TINEs virksomhet hele 2 prosent av den samlede sysselsettingen (unntatt offentlig virksomhet).

I Oslo, som de færreste forbinder med landbruk, utgjør TINEs verdiskapning 1 480 millioner kroner og 1 160 årsverk. Dette gjør TINE til en privat hjørnesteinsvirksomhet i Norges hovedstad.

Et levende Norge er viktig for folk flest
Hvis jordbruket blir borte, forsvinner også andre næringer. Effekten av hva den norske bonden gjør er mye større enn mange tror. Bøndene sørger for å opprettholde grunnlaget for mange håndverkere og lokal handel, de bidrar til å forme kulturlandskapet, og de bidrar til å produsere sunn og god mat.
 

TINE_Samfunnsregnskap_per_fylke

Hele åtte av ti nordmenn mener det bør være mulig for folk å bosette seg og å jobbe hvor som helst i landet, viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for TINE. Undersøkelsen viser også at syv av ti nordmenn mener det er viktig å kjøpe mat fra produsenter som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i hele Norge. Dette er helt i tråd med vår visjon, og viser at TINE betyr mye for mange.

Mest mulig selvforsynt
Hvis verden opplever matmangel eller det oppstår andre krisesituasjoner som gjør eksport av mat vanskelig, vil et velfungerende landbruk være svært viktig for matforsyningen i Norge. I undersøkelsen fra Norstat mener åtte av ti at det er viktig at Norge er mest mulig selvforsynt med mat. Kun fem prosent er uenige i dette. Godt over halvparten (55 prosent) synes også det har blitt viktigere å velge norskprodusert mat det siste året.