tine.no

Ledelseskriterier i TINE

Ledere og medarbeidere i TINE skal ta ansvar – sammen. På alle områder og nivåer i organisasjonen. Målet er ansatte som har lyst til å påta seg krevende fag- og lederoppgaver.

I TINE tegner vi et spennende fremtidsbilde og har satt oss ambisiøse mål for årene som ligger foran oss. For å lykkes trengs det dyktige ledere og medarbeidere. Et sentralt verktøy for å oppnå dette er TINEs ledelsespraksis. Den beskriver handling og atferd, det lederne faktisk skal gjøre. Målet er at vi får ansatte som har lyst til å påta seg krevende fag- og lederoppgaver – på alle områder og nivåer i organisasjonen.

Ledelsespraksis

Å ta lederansvaret på alvor er helt essensielt for at TINE skal lykkes med resultatoppnåelse, både på kort og lang sikt. Derfor har vi spisset fokuset våre ledere skal ha, ved å definere 5 ledelsespraksiser. Disse beskriver handling og atferd; hva lederne faktisk skal gjøre.

«Tar eget ansvar»

Sentralt i modellen for ledelsespraksis er det å ta eget ansvar. Denne ledelsespraksisen handler om å aktivt ta lederskap og ansvar i hele verdikjeden.

En leder i TINE som tar eget ansvar er trygg i sin rolle, viser handlekraft og tar beslutninger i tråd med overordnede mål og strategier.

 

TINEs 4 punkter for ledelsespraksis

En TINE-leder tar eget ansvar gjennom å:

  1. Skape verdier og kontinuerlig forbedring
  2. Utvikle ledere og medarbeidere
  3. Skape engasjement
  4. Kommunisere tydelig

Situasjonsbestemt lederstil

Denne formen for lederstil står sentralt i TINE som et perspektiv på ledelse. Tilnærmingen tydeliggjør at lederen må mestre ulike lederstiler avhengig av person og situasjon.

For å forløse energi, skape forpliktelse og forebygge/gripe fatt i konflikter gjennom konstruktiv dialog, må en TINE-leder mestre følgende lederstiler:

  • instruerende
  • rådgivende
  • coachende
  • delegerende

Situasjonsbestemt ledelse blir blant annet undervist på TINEs ledelsesutviklingsprogram, og står sentralt i utøvelse av ledelse i TINE.