Mor og barn spiser frokost, foto: Foto: Paal Audestad kilde:

Trygge produkter gir trygge forbrukere

TINEs mål er at forbrukere og kunder skal få produkter som både er og oppleves som trygge. For at forbrukerne skal ha tillit til TINEs produkter krever det en verdikjede der trygg mat står sentralt i alle ledd.

I dag handler ikke trygge meieriprodukter bare om trygg melk, men også om andre ingredienser og innsatsfaktorer. Vi står overfor en virkelighet der hele verden har blitt markedsplass og matsvindel blir stadig mer vanlig. Vi opplever nye forbrukerkrav og befolkningens sammensetning endres. Fra tid til annen ser vi kjente eller antibiotika-resistente infeksjoner blusser opp. I dette bildet blir kunnskap om risiko viktigere enn noen gang.

Trygg mat handler også om hvordan forbrukeren opplever TINEs produkter og hvilke holdninger TINE har utad. Forbrukerne stiller blant annet spørsmål om bruk av genmodifiserte råvarer (GMO) og om merking eller tilsetningsstoffer. I slike spørsmål tilstreber TINE å ha en bevisst føre var-holdning.

Trygg mat

TINE har god statistikk på trygg mat-området, og våre resultater føyer seg godt inn i et mønster nasjonalt og internasjonalt som viser at meieriprodukter regnes som en svært trygg matvaregruppe. Gjennom mange år har TINE hatt mål for trygg mat knyttet til tilbakekallinger fra markedet, påvisninger av sykdomsframkallende mikroorganismer i produkter og dokumentert sykdom forårsaket av TINE-produkter. I 2015 var det 2 tilbakekallinger av produkter på markedet, men ingen påvisninger av sykdomsframkallende bakterier i produkt. Videre var det ingen dokumenterte tilfeller av sykdom etter inntak av TINE-produkt. Tilbakekallingene i 2015 skyldtes plastfragmenter (fra kork) i TINE Melk, og funn av metallspon i beger med Cottage Cheese.

En verdikjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd

Trygg mat i alle ledd er avgjørende for at forbrukeren skal ha tillit til TINEs produkter:

  • Friske dyr
  • God dyrevelferd
  • Kvalitetskrav til bonden
  • Kontroll med dyrehelse og legemiddelbru
  • Trygg transport og produksjon

Alt dette er vesentlig for et trygt sluttprodukt.

Et godt eksempel på betydningen av verdikjede-tenkning er kampen mot antibiotika-resistens, et tema som får mye oppmerksomhet. Rapporter fra EFSA (European Food Safety Agency) og ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) viser at om lag 25 000 personer dør årlig som følge av infeksjoner med resistente bakterier. Antibiotikabruk til husdyr framheves som en viktig årsak til økende forekomst av resistente bakterier også hos mennesker.

Om lag 25 000 personer dør årlig som følge av infeksjoner med resistente bakterier

I en sammenligning av 25 europeiske land utført av European Medicines Agency (EMA) hadde Norge det laveste forbruket av antibiotika til husdyr av alle landene. Dette settes i sammenheng med en restriktiv forskrivningspraksis av antibiotika, friske kyr, og lavt smittepress gjennom strenge regler for import av levende dyr. I TINE analyseres hvert tankbillass med melk som ankommer meieriene for innhold av antibiotika, og melk som ikke tilfredsstiller kravene blir vraket. Slik gir TINE sitt bidrag til at mat med antibiotikarester ikke kommer på markedet, og kanskje indirekte til fordeler både for folkehelsa og helsevesenet.

Kontinuerlig arbeid

Det er TINE-meieriene som har ansvaret for å produsere trygge produkter. Alle TINEs meierier er i dag sertifisert etter mattrygghetsstandarden ISO 22000 hvor HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). TINE har valgt en modell for trygg mat arbeidet med sentral fagstøtte og opplæring til alle meieriene, der HACCP-metodikk, retningslinjer, vitenskapelig dokumentasjon og generelle risikovurderinger, er sentrale elementer.

Det er mange ledd i kjeden mellom bås og bord. Selv om det har skjedd en stor utvikling i kunnskapen om produksjon av trygg mat de siste tiårene, kan det alltid oppstå uventede utfordringer. I årene som kommer skal TINE fortsette å bruke egen kunnskap og samarbeid med myndigheter og forskningsmiljøer for å få ny kunnskap. Vi skal også i framtiden lage trygge produkter til forbrukerne.

Artikkelen er hentet fra TINEs Årsrapport 2015.

 

Etisk handel

Etisk handel skal bidra til at varer og tjenester produseres i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøhensyn.