FNs bærekraftsmål – der TINE kan bidra mest

FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. TINE har flere aktiviteter og tiltak som både direkte og indirekte er viktige bidrag til at bærekraftmålene kan nås.

Bærekraftig verdiskaping

Vi i TINE tror at mennesker er opptatt av sin framtid, og hvordan hver enkelt kan skape et mer bærekraftig samfunn. Forbruker og kunder stiller stadig større krav til at varer og tjenester skal være produsert på forsvarlig måte. Slike krav og ønsker er sterke trender som også skaper forretningsmuligheter for TINE.

TINE skal ta et aktivt ansvar for sine omgivelser. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

Bærekraftsmålene og TINEs bidrag

Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Ut ifra disse forventningene konsentrerer vi arbeidet til de vesentlige områdene innenfor bærekraftig utvikling. Vi kan gjøre en forskjell. 

Bærekraftsmål nummer 2: Utrydde Sult

TINE skal tilby gode alternativer som gjør det lettere for forbruker å øke inntaket av viktige næringsstoffer, og redusere inntaket av mettet fett, tilsatt sukker og salt. TINE har ansvar for at produktene vi leverer er trygge å spise. Omgivelsene skal kunne stole på at melken og produktene våre er av beste kvalitet. Begrepene «én helse» og «én velferd» viser en gjensidig avhengighet mellom mennesker, dyr og miljøet.

TINEs mange melkekyr og geiter som produserer melken, er selve fundamentet for TINEs virksomhet. TINE tar et ansvar for at det er melkeproduksjon i hele Norge slik at viktige ressurser blir brukt til å produsere mat. Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar med lokal verdiskaping der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen.

Bærekraftsmål nummer 5: Likestilling mellom kjønnene 

Vi skal gi alle medarbeidere rett og mulighet til å utfolde sine evner uavhengig av kjønn, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, seksuell legning, funksjonshemning eller alder. Vi skal ha et arbeidsmiljø tilpasset alle.

Bærekraftsmål nummer 8: Anstendig arbeid og Økonomisk vekst

TINE er en stor arbeidsgiver, benytter innleid arbeidskraft og kjøper råvarer og tjenester fra mange underleverandører. Vi har et ansvar for at alle våre ansatte og leverandører har anstendige vilkår og arbeidsforhold med like muligheter for alle. 

Bærekraftsmål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Kasting av mat er ikke bare et miljøproblem, det handler også om etikk. Vi må ta vare på all melken for å unngå unødvendig ressursbruk og klimagassutslipp. Vi bruker store mengder emballasje som plast og kartong. Og vi bearbeider årlig mer enn 1 mrd. liter melk. Det er derfor viktig at vi tar vare på våre råvarer og innsatsfaktorer på en best mulig måte.

Bærekraftsmål nummer 13: Stopp klimaendringene

TINE bruker mye energi i sin produksjon og transport som også bidrar med klimagassutslipp. Det forventes at TINE reduserer sine klimagassutslipp og bidrar til at Norges når miljømålet. En vesentlig del av klimagassutslipp knyttet til å produsere melk kan føres tilbake til melkegården. TINE skal derfor bidra til at melkebøndene også kan redusere sitt utslippet.