Tankbil på veien

Vi ønsker å slippe alt utslipp

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye.

TINEs totale klimagassutslipp var ved utgangen av 2017 på 75 268 tonn CO₂-ekv¹. Siden 2007 er klimagassutslippet redusert med om lag 8600 tonn, en nedgang på 10 prosent. Klimagassutslippet er i løpet av 2017 økt med 4100 tonn. 

Omfattende bruk av ressurser

TINE bruker betydelig med ressurser i sin virksomhet. Vi tar imot og bearbeider 1,4 mrd. liter melk og bruker totalt 734 GWh. energi. Energiforbruket fordeler seg med 536 GWh. i meierivirksomheten og 198 GWh eller 19,6 millioner liter diesel i transporten. I løpet av 2017 kjørte våre biler 52 millioner kilometer for å transportere melk og ferdigprodukter rundt i Norge. Klarer vi å produsere og transportere mer effektivt er det stor økonomiske og miljømessige gevinster å hente.

Vi arbeider intensivt med å utnytte bilene våre bedre. Vi må øke fyllingsgraden, optimalisere rutene og veivalget. Videre er det betydelige gevinster å hente ved mer miljøvennlig og effektiv kjøreatferd.

Produksjonen og transporten står for henholdsvis 32 og 64 prosent av TINEs samlede klimagassutslipp². Skal vi lykkes med å nå våre miljømål er vi nødt til å redusere utslippet fra disse områdene. TINEs klimastrategi staker ut en tydelig kurs og peker på viktige miljøtiltak som skal gjennomføres i årene som kommer.

Mot nullutslipp

Det vil være mulig å redusere klimagassutslippet fra TINE betydelig. Vi forventer økt tilgang på fornybar energi i form av fjernvarme, biogass og sol. Dette vil være viktige bidrag for å kunne redusere utslippet fra meierivirksomheten.

I dag er det begrenset tilgang på fornybart drivstoff som biodiesel og biogass. Hydrogen og El. er ikke teknologisk tilgjengelig for tyngre lastebiler av den typen TINE bruker. Teknologiutviklingen på miljøvennlig drivstoff og lastebiler skjer nå i et raskt tempo. Parallelt med bruken av biodiesel og biogass vil TINE fortsette å bidra til utvikling av ny og mer miljøvennlig teknologi. Vi tror at framtidens løsninger for transportsektoren vil være en kombinasjon av ulike teknologier som El, hybrid, hydrogen, og ulike biodrivstoff i form av gass, diesel og etanol. Vi forventer derfor at det i framtiden vil være løsninger tilgjengelig som gjør det mulig å skape en utslippsfri transport.

Som følge av våre planlagte miljøtiltak og den raske teknologiutviklingen, har TINE nå satt seg mål om at vi innen 2025 kun skal bruke energi og drivstoff basert på fornybare råvarer.

Les mer i vår årsrapport