Bilde av fjord og fjell.

Utslipp til vann

Utslipp av biologisk avfall fra TINEs meierier er redusert i løpet av 2017 og vi ser en stadig nedgang.

Ved utgangen av 2017 var det 9 (11 i 2016) meierier som ikke overholdt utslippstillatelsene for utslipp til vann målt som gjennomsnitt for året. Utslipp generelt, og brudd på konsesjoner spesielt får tett oppfølging fra ledelsen i TINE. Utslipp av biologisk materiale i våre prosessavløp er også i 2017 redusert. Videre er antall parametere der det er brudd ift. konsesjonsvilkår også redusert. Flere av meieriene er nå nærmere konsesjonskravene. For øvrig så holdes det tett kontakt med tilsynsmyndighetene.

Det var 14 (13 i 2016) tilfeller av uhellsutslipp av produkt eller vaskeløsninger til vann over 10.000 liter. Utslippet omfatter 373 tonn, hovedsakelig myse og melk. Totalt uhellsutslipp var 549 tonn.

De miljømessige konsekvensene av utslippet er begrenset da utslippet i all hovedsak fanges opp av kommunalt renseanlegg.

Avfall

Basert på tall fra returselskapene var TINEs totale avfallsmengde i 2017 på 17 984 tonn. (22 807 i 2016). Av dette ble 85 prosent sortert (89 prosent i 2016). De største avfallsfraksjonene er organisk avfall med 10 431 tonn, papp og papir med 657 tonn, og jern og metall med 474 tonn, mens total mengde farlig avfall var 187 tonn.

Mer om ressurser og miljø i TINE

Plast på fornybare råvarer

I TINE bruker vi ca. 29 000 tonn emballasje årlig, der hele 77% er kartong og papp.

Bærekraftig verdiskapning

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. Beregninger viser at vi i dag bruker en og en halv gang jordas ressurser, noe som betyr at det tar jorda ett år og seks måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år.

TINE tilrettelegger for reduksjon av matavfall

TINE er en landets største matleverandører. Som stor produsent av mat er det viktig at vi tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn, samt legger til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall.

Transport for fremtiden

En viktig suksessfaktor for det grønne skiftet er å få utviklet et velfungerende marked for biodrivstoff der tilbud, etterspørsel og tilgjengelighet er god og forutsigbar. TINE vil arbeide med å få inn nye og bærekraftige råvarer i produksjonen av biodiesel og biogass. Norske råvarer basert på eksempelvis husdyrgjødsel og avfall fra skog vil være et naturlig mål.

Vi fyrer med flis og avfall

2017 brukte TINE 536 GWh i sin produksjon. Andelen fornybar energi har de siste årene økt og var i 2017 på 78 prosent. Av våre 35 anlegg bruker 11 fjernvarme. Ved utgangen av 2017 utgjør energi fra fjernvarme 20 prosent av selskapets totale energiforbruk.

Utslipp til vann

Utslipp av biologisk avfall fra TINEs meierier er redusert i løpet av 2017 og vi ser en stadig nedgang.