Bilde av fjord og fjell.

Utslipp til vann

Utslipp av biologisk avfall fra TINEs meierier er redusert i løpet av 2017 og vi ser en stadig nedgang.

Ved utgangen av 2017 var det 9 (11 i 2016) meierier som ikke overholdt utslippstillatelsene for utslipp til vann målt som gjennomsnitt for året. Utslipp generelt, og brudd på konsesjoner spesielt får tett oppfølging fra ledelsen i TINE. Utslipp av biologisk materiale i våre prosessavløp er også i 2017 redusert. Videre er antall parametere der det er brudd ift. konsesjonsvilkår også redusert. Flere av meieriene er nå nærmere konsesjonskravene. For øvrig så holdes det tett kontakt med tilsynsmyndighetene.

Det var 14 (13 i 2016) tilfeller av uhellsutslipp av produkt eller vaskeløsninger til vann over 10.000 liter. Utslippet omfatter 373 tonn, hovedsakelig myse og melk. Totalt uhellsutslipp var 549 tonn.

De miljømessige konsekvensene av utslippet er begrenset da utslippet i all hovedsak fanges opp av kommunalt renseanlegg.

Avfall

Basert på tall fra returselskapene var TINEs totale avfallsmengde i 2017 på 17 984 tonn. (22 807 i 2016). Av dette ble 85 prosent sortert (89 prosent i 2016). De største avfallsfraksjonene er organisk avfall med 10 431 tonn, papp og papir med 657 tonn, og jern og metall med 474 tonn, mens total mengde farlig avfall var 187 tonn.

Mer om ressurser og miljø i TINE