Matkultur og tradisjon

Siden den spede begynnelsen i 1856 da 25 driftige bønder samlet sine melkekyr i Rausjødalen, har TINE foredlet melk, en av Norges viktigste naturressurser.

TINE ønsker å ta et tydelig ansvar for å sikre muligheten for melkeproduksjon i hele landet, og da bidra til at viktige ressurser blir utnyttet til norsk matproduksjon.TINE har skapt tradisjoner og historier det er viktig å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede som gir god og trygg mat med norske innsatsfaktorer. Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar til et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. Dette er betydelige bidrag til den norske verdiskapingen og «folkesjelen».

Regionens største arbeidsplass

Meieriet på Frya er den største private arbeidsplassen i hele Gudbrandsdals-regionen. Anlegget er kanskje ikke en hjørnesteinsbedrift i gammeldags betydning. Til det er det for nytt, men ringvirkningene er store. Én arbeidsplass i landbruket og tilleggsnæringer genererer to-tre arbeidsplasser totalt 1. Det skulle bety at de 130 ansatte ved meieriet gir ca. 300 arbeidsplasser i regionen. Ikke et ubetydelig antall. Meieriet har i tillegg en stor betydning som inntektskilde for kommunen, gjennom blant annet skattepenger.

På Tretten ligger anlegget som blant annet produserer den populære byggrynsgrøten basert på lokal byggryn fra Skjåk. Her er det 90 årsverk, og legger man til ringvirkningene, betyr det ca. 200 årsverk som følge av aktiviteten her.

Større ringvirkninger

Meieriene har også mye å si for jordbruket. Det er et aktivt melkeproduksjonsmiljø i regionen. Meieriene på Tretten og Frya inspirerer til investeringer i landbruket. I kommunene rundt meieriene er det 220 melkeprodusenter. Det er motiverende for disse å se at melka som leveres til anleggene og foredles til nye produkter som skaper verdier for TINEs eiere, og samfunnet for øvrig.

Forskning på ringvirkning

Professor Håvard Teigen ved Høgskolen i Lillehammer har forsket på ringvirkninger for lokalsamfunnet av forskjellige bedrifter. Resultatene viser at ringvirkningene avhenger av innkjøpet av ulike varer og tjenester. For TINEs del har innkjøpet av melk en relativt større betydning for lokalsamfunnet enn andre produkter og tjenester. Hvor ringvirkningene kommer, avhenger av hvor melkebøndene er lokalisert. Videre er det avhengige av hvor mye, og hvor, melka videreforedles.

Hvis melka blir brukt til å produsere relativt kostbare produkter, er ringvirkningene langt større enn om den tappes på kartong og transporteres ut av regionen. Ikke minst blir ringvirkningene større når de som jobber på meieriet, kan bruker inntektene sine lokalt.

På tine.no/gårder kan du lese om Rausjødalen Sætermeieri

Les om TINEs investering i nytt produksjonsanlegg på Tretten - et industrielt eventyr - på gd.no

TINEs Samfunnsregnskap for 2015


1 «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud» Studie utført av Østlandsforskning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Utgitt 2013.