Ku på gress omringet av flott landskap.

Bærekraftig verdiskapning

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. Beregninger viser at vi i dag bruker en og en halv gang jordas ressurser, noe som betyr at det tar jorda ett år og seks måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år.

Moderate beregninger viser at om vi fortsetter som i dag, vil vårt forbruk øke til to ganger jordas ressurser i 2030. Dette vil ha alvorlig konsekvenser for verdens klima og befolkning, der man vil oppleve en temperaturøkning langt utover det mye omtalte to-graders målet.

Et bærekraftig samfunn

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jorda ressurser og begrense klimaendringene.

Vi tror at menneskene rundt er opptatt av sin framtid, og hvordan man kan skape et mer bærekraftig samfunn. Forbruker og kunder vil derfor i stadig større grad stille krav til at varer og tjenester er produsert på en hensynsfull og forsvarlig måte. Slike krav og ønsker er sterke trender som også vil skape forretningsmessige muligheter for TINE.

TINE skal ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser. Gjør vi det på den rette måten, styrkes vår konkurransekraft samtidig som vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Et aktivt ansvar

Vi tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. TINE skal ta et aktivt ansvar for sine omgivelser, samtidig som man er tydelige på sitt ansvar og hvordan det best kan ivaretas. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser.

Les mer om vårt bærekraftige arbeid

Mer om ressurser og miljø i TINE

Utslipp til vann

Utslipp av biologisk avfall fra TINEs meierier er redusert i løpet av 2017 og vi ser en stadig nedgang.

Plast på fornybare råvarer

I TINE bruker vi ca. 29 000 tonn emballasje årlig, der hele 77% er kartong og papp.

Vi ønsker å slippe alt utslipp

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye.

Transport for fremtiden

En viktig suksessfaktor for det grønne skiftet er å få utviklet et velfungerende marked for biodrivstoff der tilbud, etterspørsel og tilgjengelighet er god og forutsigbar. TINE vil arbeide med å få inn nye og bærekraftige råvarer i produksjonen av biodiesel og biogass. Norske råvarer basert på eksempelvis husdyrgjødsel og avfall fra skog vil være et naturlig mål.

TINE tilrettelegger for reduksjon av matavfall

TINE er en landets største matleverandører. Som stor produsent av mat er det viktig at vi tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn, samt legger til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall.

Vi fyrer med flis og avfall

2017 brukte TINE 536 GWh i sin produksjon. Andelen fornybar energi har de siste årene økt og var i 2017 på 78 prosent. Av våre 35 anlegg bruker 11 fjernvarme. Ved utgangen av 2017 utgjør energi fra fjernvarme 20 prosent av selskapets totale energiforbruk.