TINE-melk på nordsamisk

Fra og med januar 2023, kommer TINEs melk i Troms og Finnmark, både med norsk og nordsamisk på kartongen. -TINEs visjon er at sammen skaper vi et levende Norge, og da er det flott at mitt samiske morsmål kommer levende til uttrykk på melkekartongen, sier Tormod Nilsen, TINE-bonde og medeier i det samiske samdriftsbruket Návet Doallu ved Deanugeaidnu i Deatnu/Tana.

Torsdag 27. oktober vil Nilsen, sametingspresident Silje Karine Muotka, konsernsjefen i TINE, Gunnar Hovland - og Kirsten Appfjell fra Sametingets administrasjon i Tana, møtes for å markere resultatet av samarbeidet – og skåle i melk fra de nye kartongene.

- Melkekartongen er veldig vanlig i de fleste husholdninger, og det er noe som man tar opp både til frokost og kvelds. Jeg tror samisk på melkekartongen vil skape nysgjerrighet og engasjement hos mange, og jeg håper at flere også ønsker å lære seg språket. Når et såpass stort konsern som TINE tar et slikt bevisst språkvalg, så skaper det en positiv synergi, og dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan man kan styrke statusen til urfolksspråk, sier sametingspresident Silje Karine Muotka, som er veldig fornøyd med samarbeidet.

Et bilde på et levende Norge

-Dette er fantastisk gøy. I TINE jobber vi hver dag for å skape et levende Norge, og de samiske språkene er en viktig og levende del av den samiske og norske kulturarven. Når kartongene kommer både på samisk og norsk i Troms og Finnmark, blir også TINEs egenart og identitet enda tydeligere. Vi er et samvirke, eid av 9000 melkebønder fra nord til sør, som henter og produserer melk over hele Norge, og vi skal speile mangfoldet i landet vårt, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

Samisk språkuke tok initiativet
Det var under et møte mellom Sametinget og TINE for halvannet år siden i forbindelse med Giellavahkku/samisk språkuke, at forslaget om samisk på melkekartongen først kom opp. Forslaget til samisk på melkekartongene, kom fra representanter for Giellavahkku/språkuka og er en del av Sametingets språksatsning Giellalokten.

- Samisk på melkekartonger har lenge vært en visjon for oss i Sametinget. Vi er veldig glad for at TINE har realisert dette nå. At melkekartongene nå kommer på både på nordsamisk og norsk i Troms og Finnmark, er en anerkjennelse av det samiske språket og løfter fram mangfold og fellesskap på en fin måte, sier prosjektleder Kirsten Appfjell.

Tappingen av melk på de nye kartongene vil starte rett over nyttår.

Les pressemeldingen på samisk under:


TINE-mielki davvisámegillii

Ođđajagimánu 2023 rájes lea TINE mielkepáhkain Romssas ja Finnmárkkus sihke dárogiella ja sámegiella. – TINE višuvdna lea ahte mii ovttas hábmet ealli Norgga, ja de lea hui buorre go mu eatnigiella, sámegiella, ihtá mielkepáhkkii, dadjá Tormod Nilsen, TINE-boanda ja sámi searvedoalu Návet Doalu mieleaiggát, Gárdagis Deanus.

Nilsen, sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, TINE konseardnahoavda Gunnar Hovland ja Sámedikki hálddahusa bealis Kirsten Appfjell besset duorastaga golggotmánu 27. beaivvi deaivvadit ávvudan dihte ovttasbarggu ja juhkat mielkki ođđa mielkepáhkas.

- Eanas ruovttuin lea mielkepáhkka hui dábálaš ja dakkár mii adno sihke dalle go borrá iđitborramuša ja eahketborramuša. Jáhkán ahte sámegiella mielkepáhkas boktá oallugiin sáhkkiivuođa ja beroštumi, ja sávan maiddái ahte eambbogat háliidit oahppat giela. Go ná stuora fitnodat go TINE dahká dakkár dihtomielalaš giellaválljema, de dat duddjo positiivvalaš synergiija, ja dát ovttasbargu lea buorre ovdamearkan dasa movt álgoálbmotgielaid stáhtusa sáhttá nannet, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, gii lea hui duhtavaš ovttasbargui.

Govvida ealli Norgga

- Dát lea hirbmat somá. Mii TINEs bargat juohke beaivvi dan ovdii ahte hábmet ealli Norgga, ja sámegielat leat dehálaččat ja ealli oassin, sihke sámi ja dáža kulturárbbis. Go mielkepáhkain Romssas ja Finnmárkkus lea sihke sámegiella ja dárogiella, de oidnogoahtá TINE iešvuohta ja identitehta vel čielgaseappot. Mii leat ovttasdoaibmafitnodat, man eaiggáduššet 9000 mielkeboandda davvin gitta lulás. Mii viežžat ja buvttadit mielkki miehtá Norgga, ja mii galgat speadjalastit iežamet riikka máŋggabealatvuođa, dadjá TINE konseardnahoavda Gunnar Hovland.

Sámediggi vuolggahii ášši

Beannot jagi áigi lei Sámedikkis ja TINEs čoahkkin Giellavahku oktavuođas. Dan čoahkkimis evttohedje Giellavahku ovddasteaddjit bidjat sámegiela mielkepáhkaide. Giellavahkku lea oassi Sámedikki giellaáŋgiruššamis Giellaloktemis.

- Mis Sámedikkis lea guhká leamaš višuvdnan oažžut sámegiela mielkepáhkaide, ja leat hui movttegat dál go TINE lea duohtan dahkan dan. Dat go mielkepáhkat ihtet davvisámegillii dárogiela lassin, čájeha ahte sámegiella dohkkehuvvo ja dat maiddái čájeha máŋggabealatvuođa ja searvevuođa vuogas vugiin, dadjá prošeaktajođiheaddji Kirsten Appfjell.

Ođđajagis deavdigohtet mielkki dáidda ođđa mielkepáhkaide mas lea sámegielteaksta.

Oktavuođaolbmot:
Sindre Ånonsen, TINE gulahallanhoavda, tlf: 916 75 707
Kirsten Appfjell, Sámedikki prošeaktajođiheaddji, tlf: 951 44 804

Vedlegg: