TINE etterlyser biostasjoner

Klimavennlig melketransport i hele Norge er målet for TINE. Men tilgangen på klimavennlig drivstoff over hele landet er begrenset. - Hvis drivstoffleverandører bidrar med flere fyllestasjoner, så skal vi i TINE bidra med flere biler som kan gå på klimavennlig drivstoff, sier konserndirektør for TINE Logistikk, Aniela Gjøs.
Foto: Espen Solli
Foto: Espen Solli

– For at TINE skal nå sitt klimamål, må transportvirksomheten bidra med en betydelig andel av reduksjonen. En tilstrekkelig reduksjon av utslippene fra transport krever økt effektivisering og utnyttelse av transportflåten samt bruk av mer klimavennlig drivstoff. Hvis drivstoffleverandører bidrar med flere fyllestasjoner, så skal vi i TINE bidra med flere biler som kan gå på klimavennlig drivstoff, sier konserndirektør for TINE Logistikk, Aniela Gjøs.

TINE er i ferd med å kjøpe flere titall biler fra Scania som vil benytte biodrivstoff, hvor vi ønsker en kombinasjon av biler som går på ulike former for klimavennlig drivstoff, enten det er biogass, biodiesel eller andre løsninger. Bilene vil først og fremst gå i de store byene der tilgangen på biodrivstoff er noe mindre begrenset.

Forurenser mindre lokalt

Innkjøpet er en del av et større løft der TINEs styre har satt av godt over 100 millioner kroner til å fornye TINEs bilpark, der altså mange vil gå på biodrivstoff. De nye bilene vil også ha lavere utslipp av partikler, og vil på den måten også forurense lokalmiljøet mindre.
- Våre biler er på veien hver eneste dag i hele Norge for å bringe produkter basert på verdens fineste råvare til forbrukere over hele landet. TINE vil etter hvert kunne utvide vår satsing på biodiesel, også utenfor de store byene, gitt at det blir bedre tilgang på biodrivstoff, sier Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE.

For å nå ut til alle kunder i hele Norge bruker TINE en rekke underleverandører av transporttjenester over hele landet.
- En bredere tilgang på pumpestasjoner vil gjøre det lettere også for våre underleverandører å motiveres til å gå over til mer klimavennlig drivstoff, sier Malm.

ZERO: Må regne med kutt i utslipp

Ifølge miljøstiftelsen ZERO (Zero emission resource organisation) er det i dag dårlig tilgang på pumpestasjoner for biodrivstoff i distrikts-Norge. De påpeker at transportsektoren i Norge må regne med å måtte gjøre betydelig kutt i klimagassutslippene de neste årene, gitt de klimautfordringer verden står overfor.
- Varetransport (tungstransport) på vei står i dag for 40 prosent av dieselforbruket i Norge. Det er derfor store kutt som skal tas innen denne sektoren i årene som kommer. Skal vi klare å få dette segmentet over på klimavennlige drivstoff må det gjøres grep innen både teknologiutvikling, avgiftspolitikk, tilskuddsordninger og fremfor alt kunnskap og ledelse i både offentlig og privat sektor. Det at TINE nå går foran og tar i bruk kjøretøy med klimavennlige drivstoff er et viktig steg i retning av det grønne skiftet som må komme innen transportsektoren i Norge, sier Johannes Fjell Hojem, rådgiver i ZERO.