Dyrevelferd i TINE

I TINE jobber vi hver dag for å sikre og styrke dyrevelferden, men hvordan gjør vi egentlig det? Her får du et innblikk i våre føringer og krav for å sørge for at dyrene blir tatt godt vare på.

For TINE handler god dyrevelferd om god dyrehelse, dyrets opplevelse av sin egen tilværelse og mulighet til å utøve naturlig atferd. Kunnskap om disse forholdene og hvordan denne kunnskapen kan omsettes til praktisk handling er viktig for å sikre dyras velferd. Velferd handler imidlertid også om holdninger og verdisyn hos de som steller dem.  

Brambell-komiteens «Husdyras 5 friheter» legger et godt grunnlag for god dyrevelferd: 

 • Frihet fra sult, tørste og feilernæring 
 • Frihet fra vantrivsel 
 • Frihet fra frykt og stress 
 • Frihet fra smerte, skade og sykdom
 • Frihet til å utøve normal atferd 

TINE ønsker å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. For TINE er det viktig at både biologiske verdier, emosjonelle verdier og naturlig adferd tas hensyn til i vurdering av dyrevelferd for alle kyr og geiter som produserer melk i TINE.

Forpliktelser 

 • Vi i TINE har etiske retningslinjer vi skal følge i all vår aktivitet. Disse forplikter oss til regelverksetterlevelse. 

 • For TINE har dyr verdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, og de skal behandles godt og beskyttes mot unødige påkjenninger og belastninger. 

 • TINE anerkjenner at ulike dyr har ulike behov og arbeider for å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos husdyrene våre, og å sikre at det tas hensyn til dyrenes naturlige behov. God helse og trivsel hos dyr må vurderes på grunnlag av både gjeldende samfunnsnorm og vitenskapelig kunnskap. 

 • TINE fremmer helsebringende avl på husdyr og har gjennom mange år bidratt til utvikling av kanskje verdens friskeste geiter og kyr. 

 • TINE forventer at alle husdyr har tilgang til mat og drikke i tilstrekkelig mengde og av god kvalitet. 

 • TINE arbeider aktivt for at alle husdyrrom skal være utformet slik at dyra er komfortable og kan utøve normal atferd. Rådgiverne i TINE hjelper bøndene både med å optimalisere forholdene i eksisterende husdyrbygg, og med å planlegge nye og bedre husdyrbygg. 

 • TINE er imot unødvendig medisinsk behandling, herunder unødvendig antibiotikabehandling. Medisinsk behandling skal brukes kurativt og der det er medisinsk begrunna. TINE forventer registrering og innrapportering av medisinbruk fra den enkelte gård. 

 • TINE arbeider aktivt for å fremme godt stell av dyr i hele landet. Rådgiverne i TINE hjelper bøndene med å tilpasse rutiner for å optimalisere helse, velferd og produksjon. I tillegg tilbyr TINE bøndene kurs for forbedring av ulike deler av husdyrholdet. 

 • TINE aksepterer ikke halekupering på dyr, med mindre det er nødvendig ut fra hensynet til dyrets helse. 

 • TINE krever at kalver og kje skal lokalbedøves og få smertestillende ved avhorning. Vi anbefaler også at dyrene sederes ved dette inngrepet. 

 • TINE er imot bruk av veksthormoner. TINE mener at mat og fôr skal være fri for genmodifiserte organismer. 

 • TINE ønsker å unngå unødvendig transport av dyr, og når dyr transporteres skal dette skje så skånsomt som mulig. Reisetid bør holdes så lav som mulig, og i alle tilfeller ikke overstige 8 timer. 

 • TINE er imot avliving av dyr uten bedøvelse. 

 • Fra 2034 skal alle melkekyr oppstalles i løsdrift i henhold til gjeldende forskrifter. TINEs rådgivere bidrar med å finne gode løsninger for, og motiverer til, overgang fra båsfjøs til løsdrift hos den enkelte bonde. 

 • TINE gjennomfører årlig fysiske besøk med vurdering av dyrevelferd hos alle melkeprodusentene i TINE. Produsenter med dårlig dyrevelferd blir fulgt opp med flere besøk, tiltak og virkemidler, for eksempel trekk i melkepris eller hentestopp. 

 • TINE gir årlig ut en rapport for dyrehelse og dyrevelferd i norsk mjølkeproduksjon. Dyrevelferd blir fulgt opp på toppnivå i TINE og konserndirektør rådgiving og medlemsservice, politikk og samfunnskontakt er ansvarlig. 

 • TINE stiller krav til dyrevelferd. Vi forventer at alle leverandører følger lokalt regelverk, og vi arbeider i tillegg aktivt for å bedre dyrevelferden utover offentlige minstekrav for alle geitene og kyrne som produserer melk til våre produkter. 

Melkeprodusentene i TINE jobber hardt for at dyra skal være friske og ha det bra. Melkeprodusentene i TINE kan mye om dyrevelferd og de er opptatt av godt stell og jobber stadig med forbedringer. Dette jobber vi i TINE for hver dag, hele året. 

23. november 2020

Underskrift Gunnar Hovland TINE
Gunnar Hovland 
Konsernsjef TINE SA