Bærekraftig forretningspraksis og etisk handel

For å innfri på samfunnsoppdraget vårt, må de rundt oss ha tillit til produktene vi lager, hvordan vi forvalter naturen og passer på dyrene våre, og ikke minst til at vi som jobber i TINE opptrer på en god måte. 

Mange vil kunne oppleve situasjoner der det er vanskelig å vite hvordan vi skal eller bør opptre. En felles plattform og oppfatning av grunnleggende etiske prinsipper er med på å bygge den kulturen vi ønsker å ha i TINE. Slike grunnleggende etiske prinsipper er også et uttrykk for hva våre medarbeidere, forretningspartnere og samfunnet ellers kan forvente av TINE. 

TINE benytter mange innsatsfaktorer i sine produkter. Den viktigste og største er melk fra selskapets over 8 000 eiere. I tillegg er TINE avhengig av ulike råvarer og ingredienser som produseres både i og utenfor Norge. TINEs leverandører skal leve opp til de samme standardene som TINE stiller til sin egen virksomhet. Det er viktig at TINE kan være sikker på at egen virksomhet, og våre leverandører av råvarer, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vårt mål er å skape verdier for eierene våre og samfunnet rundt oss, samtidig som vi bidrar positivt til miljøet og våre sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskapning. Se for øvrig TINEs Retningslinjer for leverandører og andre forretningspartnere.

TINE SA er medlem i Etisk Handel Norge, og rapporterer årlig på vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i vår leverandørkjede gjennom dette medlemskapet. Du kan lese vår rapportering her. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både TINE og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, eiere og oss selv. 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og innføre tiltak der det er nødvendig. Videre har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Aktsomhetsvurdering

TINE gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet. TINE Innkjøp har et hovedansvar for leverandørene til TINE, men også andre i TINE vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger i forbindelse med blant annet valg av råvarer og innkjøp. TINEs eiere og produsenter av melk vil også gjøre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet ved hjelp av landbrukets kvalitetssystem (KSL).

Retningslinjene for aktsomhetsvurderinger fra OECD krever også at virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger i forbindelse med ulike forretningsbeslutninger. For eksempel vil man gjennomføre dette ved etablering av nye forretningsområder, lansering av nye produkter eller oppkjøp av annen virksomhet. TINE jobber risikobasert hvor risikovurderinger og analyser er en del av ledelsessystemet vårt. Aktsomhetsvurderinger forut for forretningsbeslutninger er lovkrav på linje med overholdelse av andre lover og forskrifter. Dette inngår som en del av TINEs risikobaserte arbeidsmåte.

TINE inkluderer også miljlø og antikorrupsjon i aktsomhetsvurderingen. 

Vår fremgangsmåte og prosess 

TINE_prosess aktsomhet

 

Prosessen for aktsomhetsvurderinger i TINE er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». De røde nummererte sirklene er referanser til trinnene i aktsomhetsmodellen fra OECD (1–6). 

Vi starter med en avklaring på hvorvidt den aktuelle aktsomhetsvurderingen allerede er i prosess eller er gjennomført tidligere. Her har vi da mulighet for å trekke på dokumentasjon og kunnskap fra tidligere. 

A1. Her gjennomføres en overordnet risikovurdering på hjemland, risikoråvarer og opprinnelsesland, samt risikobransjer spesielt for selskaper i Norge. Ut ifra denne vurderingen kommer en liste med leverandører hvor det kan være risiko knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Dersom det ikke avdekkes vesentlig risiko, stopper prosessen her.

A2. Her gjør vi en detaljert vurdering av risikolisten fra A1. Det starter med at vi ser på funnene fra A1 opp mot dokumentasjonen og kunnskapen TINE har om de aktuelle leverandørene. Normalt vil da leverandørenes risiko være håndtert og leverandøren får ny status med lav risiko. For de leverandørene der risikoen ikke er håndtert, vil vi innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon for å kartlegge risikoen enda bedre. Vi vil så gjennomføre en ny risikovurdering og leverandøren får da enten status «lav risiko» eller «høy risiko». Ved høy risiko vil leverandøren gå videre i prosessen.

I spesielle tilfeller hvor det avdekkes meget høy risiko vil saken løftes som en beredskapssak og håndteres i henhold til TINEs interne prosess for beredskapssaker.

A3. Her utarbeides og planlegges tiltak for å redusere risikoen avdekket i A2. Dette kan være stedlige revisjoner, endringer i kontrakter og tiltak som stanser eller reduserer den negativ påvirkning. Nødvendige interne og eksterne ressurser involveres, og det settes opp en tiltaksplan med ansvarlige.

A4. Vi har kommet til tidspunktet der tiltakene vi har bestemt oss for i A3 gjennomføres. Dette dokumenteres løpende slik at vi kan se at tiltakene faktisk gir effekt.

A5. Her gjøres evaluering og læring. Vi bekrefter at tiltakene løste identifisert risiko og at den negative påvirkningen er redusert. Gjennomfører evalueringsmøte og foreslår forbedringer for å unngå tilsvarende i fremtiden.

Vurdering av risiko

I verktøyet TINE har utviklet, benyttes solide og anerkjente kilder til å vurdere risiko. Kildene tallfester graden av risiko, noe som har vært viktig når vi har utviklet vårt verktøy for risikovurdering på en objektiv måte. Alle kildene oppdaterer sine vurderinger og data årlig, noe som er sammenfallende med TINEs policy om årlig aktsomhetsvurdering. TINE har lagt til grunn følgende kilder for sine aktsomhetsvurderinger av leverandører:

TINE_tabell 1_1

En viktig del av arbeidet med å utvikle verktøyet har vært å bestemme grenseverdier for teamene. Når er et land gode nok til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold? Kildene har anbefalinger som TINE har valgt å bruke. Med utgangspunkt i en poengskala fra 0 til 100 benytter TINE følgende grenseverdier:

TINE_tabell 2_1

Leverandører i land med poeng under grenseverdiene, eller som bruker råvarer eller gjør sammenstilling i land med poeng under grenseverdiene vil få høy risiko i verktøyet og gå videre til en detaljert risikovurdering.

Overordnet risikovurdering av leverandører

TINE har utviklet et eget verktøy for hvordan vi skal gjennomføre overordnede aktsomhetsvurderinger i prosessens steg A2. Når det gjelder TINEs leverandører vil disse bli valgt ut fra blant annet produkt og råvare, hvilke land de opererer og hvor store innkjøp TINE gjør fra disse. Verktøyet og kriteriene som legges til grunn for valg av leverandører er under løpende vurdering og oppdatering. Målet er at verktøyet skal ta hensyn til eventuelle nye problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold som måtte oppstå.

Basert på bestemte kriterier har vårt risikoverktøy automatisk identifisert 318 av 1880 leverandører til TINE over hundre tusen kroner som er gjenstand for en mer detaljert risikovurdering. Etter en nærmere manuell vurdering vil antall leverandører bli betydelig redusert. De gjenstående leverandørene blir så testet opp mot vår prosess for aktsomhetsvurdering. 

Normalt vil aktsomhetsvurderinger av TINEs leverandørdatabase gjentas årlig eller ved vesentlige endringer. Nye leverandører vil aktsomhetsvurderes i forbindelse med prekvalifisering.

Kartlegging av leverandører i 2023
Kartlegging av leverandører i 2023

Bærekraftig verdiskaping

Bærekraftig forretningsvirksomhet er et stort og omfattende område som tar med seg flere aspekter enn menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi tror at fremtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljøansvar med egen lønnsomhet. 

TINE skal være den mest bærekraftige matprodusenten i Norge. Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Kombinasjonen av disse forventningene, og det faktum at enkelte er strategisk viktige for TINE, gjør at vi konsentrerer vårt bærekraftsarbeid om (1) å velge fornybare ressurser og bruke dem optimalt og bærekraftig, (2) å bidra til et levende Norge og at dyrene våre er friske og har det bra og (3) å bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i befolkningen.