Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP): Redegjørelse om likestilling og ikke-diskriminering 2023

Vi skal gi alle medarbeidere rett og mulighet til å utfolde sine evner uavhengig av kjønn, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, seksuell legning, funksjonshemning eller alder. Vi skal ha et arbeidsmiljø tilpasset alle, der kvinner og menn har lik lønn for likt arbeid.

Tilstand for kjønnslikestilling 

TINE har over lengre tid hatt høy andel mannlig ansatte. Dette henger sammen med at store deler av driften er preget av tradisjonelt sett mannsdominerte yrker som lagermedarbeidere, sjåfører og tekniske fag. Det er variasjoner innenfor de ulike delene av selskapet, og deler av virksomheten har større kvinneandel. TINE har som målsetning å ha god balanse mellom kjønn og vil derfor jobbe målrettet for å rekruttere flere kvinner i tradisjonelle mannsdominerte stillinger fremover.  

Tabellen under viser kjønnsbalansen i TINE SA: 

Nøkkeltall 2023
Andel kvinner totalt (fast ansatte)  36 %
Andel kvinner i konsernledelsen  38 %
Andel kvinner i TINEs styre (inkl. ansattrepresentanter)  36 %
Andel av de kvinnelige ansatte i TINE som er deltidsansatt  10 %
Andel av de mannlige ansatte i TINE som er deltidsansatt  4 %
Andel av de kvinnelige ansatte i TINE som er midlertidig ansatt  16 %
Andel av de mannlige ansatte i TINE er midlertidig ansatt 18 %
Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjon for kvinner 19,4 %
Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjon for menn  11,8 %

Kartlegging av lønn 

TINE har i 2023 kartlagt lønn og forskjeller mellom kjønn i samarbeid med tillitsvalgte. Analysegrunnlaget er basert på avtalt lønn og faste tillegg. Sist kartlegging ble gjort i 2021, og likt som da, viser resultatene i 2023 at lønn i TINE fastsettes uten hensyn til kjønn.  

TINE er bundet av ulike tariffavtaler, og både lønnsfastsettelse og lønnsjustering er delvis styrt av disse. I de tilfeller lønnen ved tiltredelse ikke styres av tariffavtaler, vil vurderingen av lønn bygge på en kombinasjon av lønnsnivå i bransjen og sammenlignbare stillinger i TINE. I de tilfeller hvor lønnen ikke endres via sentrale tariffoppgjør, forhandles det lokalt om en lønnsramme med de tillitsvalgte, og den individuelle lønnen justeres innenfor avtalte rammer og kriterier.  

Tabellen under viser resultater for TINE SA: 

Forklaring til gruppene som er benyttet: 

Gruppe 1: (22, 21, 20, 19): Lederyrker, administrative ledere med personalansvar (direktør, sjef, leder) 

Gruppe 2: (18, 17, 16): Akademiske yrker, masterkrav eller mer (strategisk rolle, analytisk rolle, operativ fagrolle) 

Gruppe 3: (15, 14): Høyskoleyrker, bachelor krav (strategisk fagrolle, analytisk fagrolle, operativ fagrolle) 

Gruppe 4: (13): Kontoryrker, salgs- og serviceyrker, videregående skole krav, håndverkere fagbrev og fagskolekrav 

Gruppe 5: (12, 11): Operatører, sjåfører, lagermedarbeider, videregående og fagbrev krav 

Kartlegging av ufrivillig deltid 

TINE SA har kartlagt ufrivillig deltid i en medarbeiderundersøkelse. Denne ble utarbeidet i samarbeid med representanter for de ansatte. Undersøkelsen omfattet 256 medarbeidere (41 prosent menn og 59 prosent kvinner). Svarprosenten var 71,9 prosent. Resultatet viste at: 

  • 74 prosent er fornøyd med å jobbe deltid 

  • 14 prosent ønsker å jobbe i en høyere stillingsprosent 

  • 26 prosent ønsker å jobbe fulltid 

I TINE er krav til holdbarhet og leveransefrister viktig, og vi har derfor økt behov for bemanning enkelte ukedager. Vi har samtidig bevissthet rundt heltidsnorm og følger lovkrav knyttet til dette.

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering 

I TINE Gruppa er vi opptatt av bærekraftig verdiskaping. I dette legger vi både å skape verdier for våre eiere og samfunnet rundt oss, samtidig som vi bidrar positivt til miljøet og våre sosiale omgivelser. I bærekraftstrategien har vi nedfelt at våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og målsatt at alle skal ha like utviklingsmuligheter.  

Gjennom våre etiske retningslinjer har vi tydelig nedfelt at vi ikke aksepterer noen form for upassende oppførsel, mobbing, trakassering eller diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion/livssyn, fagforeningsmedlemskap, eller kombinasjoner av disse. Her har vi også nedfelt at ledere skal bidra til at alle medarbeidere får en rettferdig behandling og like muligheter når det gjelder ansettelser, lønn, utvikling og forfremmelser. Forskjellsbehandling tolereres ikke.  

TINE har en varslingsordning som skal gjøre det enkelt og trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, enten det er brudd på lover, våre etiske retningslinjer eller andre interne retningslinjer. Denne gjør det også mulig å være anonym og er tilgjengelig for både egne ansatte, innleid arbeidskraft og eksterne.  

Arbeid for likestilling og mot diskriminering i TINE gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Konsernets arbeidsmiljøutvalg (KAMU), som består av representanter fra TINEs konsernledelse, hovedverneombud og sentrale tillitsvalgte, har i 2023 besluttet å forsterke dette arbeidet ytterligere. Det har blitt nedsatt en tverrfaglig gruppe med ansattrepresentant, HR og HMS som rapporterer til KAMU. Gruppen har gjennom høsten arbeidet med å etablere arbeidet og undersøkt diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre gjennom kartlegging av kjønnslikestilling og ufrivillig deltid. Vi har iverksatt undersøkelser på de ulike områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utvikling, tilrettelegging og muligheter for å kombinere familie og arbeidsliv, samt hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. 

For året 2023 har vi gått bredt ut i organisasjonen med flere tiltak knyttet til likestillingsarbeidet vårt. Dette innebærer blant annet at vi har utarbeidet og lansert e-læringskurs for våre etiske retningslinjer som ble revidert i slutten av 2022. Dette kurset skal alle medarbeidere ta årlig og inkluderer dilemmatrening knyttet til diskriminering. Kurset er tilgjengelig både på norsk og engelsk. I juni markerte vi Pride som en del av det holdningsskapende arbeidet og for å understreke at TINE som virksomhet heier på mangfold og inkludering. Tiltakene har skapt engasjement rundt området og bidratt positivt til det holdningsskapende arbeidet. 

For 2024 vil vi bygge videre på arbeidet som startet i 2023 for å sikre at vi jobber strukturert og målbevisst med likestilling og mot diskriminering.