Det å eie dyr er ikke en menneskerett

Det er TINEs fremste prioritet å sørge for at dyra som produserer melken vår har det bra. Det å ha melkekyr, er ingen menneskerett, sier spesialrådgiver innen dyrevelferd i TINE, Stine Kischel.

– Grunnlaget for god dyrevelferd finner du i relasjonen mellom bonde og dyr. Det handler om holdninger, og det handler om kunnskap; det å kunne se hvordan dyra har det - og å handle raskt hvis du ser at de ikke har det bra. Det er ingen som blir bonde i dag for å plage dyr. Det at TINE er et samvirke, med et styre som består av melkeprodusenter, gjør at TINE får et tydelig eierskap til arbeidet med dyrevelferd, sier Stine.   

I forlengelsen av dette, peker hun på at noe av det viktigste TINE gjør, er å dokumentere dyrevelferdsjobbingen og dyrevelferden hos dyrene ute i fjøset. Dette gjør TINE ved å drive informasjon og holdningsskapende arbeid gjennom produsentlagsmøter og informasjonsmateriell om dyrevelferd på produsentenes eget nettsted (medlem.tine.no). Derfor etablerer TINE gode arenaer, hvor melkeprodusentene kan møte andre melkebønder og rådgivere for å utveksle erfaringer og diskutere dyrevelferd.

Men vi driver ikke bare med holdningsarbeid og erfaringsutveksling? 

– Nei, TINE har et stort rådgiverkorps som er i tett kontakt med melkebøndene igjennom året. Rådgiverne våre gis opplæring om dyrevelferd, blant annet bruk av dyrevelferdsindikatoren, naturlig atferd og oppstallingsforhold. Dette er gode verktøy når man er i fjøset og skal skaffe seg et overblikk over situasjonen – og vurdere om man i fellesskap med bonden skal iverksette forbedringstiltak. Disse tingene er en naturlig del av det obligatoriske fjøsmøtet som gjennomføres hvert år. Her går bonde og rådgiver sammen gjennom fjøset. Identifiseres det forbedringsområder, så blir dette fulgt opp, sier Stine.   

Skulle det være avvik som ikke blir utbedret, kan TINE gi trekk i melkeprisen eller i ytterste konsekvens stoppe å hente melk. Ved alvorlige tilfeller av vanskjøtsel, har TINEs rådgivere en plikt til å varsle Mattilsynet som da vil ta affære umiddelbart.   

I tillegg har TINE som mål at alle melkeprodusentene skal være godkjent av kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Dette er viktig for å sørge for regelverksetterlevelse og i 2022 ble 99,1 % av TINEs melkevolum (98,5 % av produsentene) godkjent etter denne standarden. Ved manglende godkjenning blir produsenten trukket i melkepris. 

Kuer i fjøs