tine.no

Arrangementsmal for årets TINE MatCup

Smitteveileder COVID-19

Oppdatert 28.10/20

Vi gleder oss til årets gjennomføring og ser frem til å få presentert kreative løsninger på årets oppgave, samt hvordan servitørene serverer de under TINE MatCup. I år vil TINE MatCup bli gjennomført på en litt annerledes måte enn tidligere grunnet COVID-19, da det er forskjellige retningslinjer i de ulike fylkene, derfor utarbeider vi fortløpende alternative løsninger for gjennomføring. Her finner dere retningslinjene som skoler og lokale NKL foreninger er ansvarlig for å overholde under gjennomføringen, samt en arrangementsmal som skal fungere som en veiledning for utarbeidelse av en arrangementsmanual for lokal planlegging og gjennomføring av TINE Matcup. Formålet er å sørge for at skoler og lokale NKL foreninger gjennomfører TINE Matcup på en forsvarlig måte som ivaretar smittevernet, forebygger spredning og beskytter både deltakere, arrangøransvarlige, eventuelle frivillige og lærere.

Retningslinjene blir fortløpende oppdatert etter hvert som nye endringer blir gitt fra FHI og Regjeringen. Det er viktig at hver enkelt skole og laug følger de lokale retningslinjene som gjelder for sitt område. Les mer om Folkehelseinstituttets råd og tiltak for arrangementer og samlinger 

 

Arrangørens ansvar 

Skoler og lokale NKL foreninger er ansvarlig for at TINE MatCup gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 

  1. Lokale NKL foreninger må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til arrangører og frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av semifinaler og finalen.  
  1. Lokale NKL foreninger må vurdere om det skal være gjester eller hvor mange gjester som skal være tilstede under årets semifinaler. TINE anbefaler at det ikke blir invitert gjester til årets semifinaler. NKL foreninger må også vurdere hvor mange andre personer som er nødvendig for å kunne gjennomføre konkurransen og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under konkurransen, ved mat og drikke- servering og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer personer med spesielle behov, krever flere ressurser.

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern i serverings og restaurantbransjen – Covid-19 

 

Smitteforebyggende tiltak 

Formålet med rådene fra Helsedirektoratet er å redusere risiko for smitte med covid-19. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er: 

Skoler og lokale NKL foreninger regnes som ansvarlige arrangører for TINE MatCup og må holde oversikt over hvem som er tilstede, samt sikre at rådene om avstand og smittevern kan følges. Dette forutsetter god planlegging, opplæring, kommunikasjon og godt samarbeid mellom arrangører/deltakere og lærere. Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern (covid-19).  Dette bidrar til å redusere sannsynligheten for smitte og rask smittesporing dersom det skulle bli nødvendig.

Til hjelp for å sikre godt smittevern ved gjennomføring av TINE Matcup kan dere benytte sjekklisten under. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå, men dersom smitteverntiltakene anbefalt i denne veilederen er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i tabellen nedenfor er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum.

 

Dersom dere kan svare ut sjekklisten (med Ja i skjemaet), så kan dere anse dere for ferdige.

Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer:

Tiltak

Merknad

Arrangørens overordnede ansvar

 

Sørge for at ansatte er kjent med gjeldende smitteverntiltak

 

Sørge for at det foreligger en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale eller toalett der den syke har oppholdt seg

 

Skjema for smittesporing skal sendes inn til tinematcup@tine.no i forkant av konkurransen

 

Gjøre informasjon om gjeldende smitteverntiltak tilgjengelig via informasjonsplakater eller annet informasjonsmateriell

 

Informere deltagere/utøvere/publikum om gjeldende smitteverntiltak før oppstart. Vurdere om informasjonen bør gjøres tilgjengelig på flere språk

 

Sikre at det er tilstrekkelig med ansatte for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak

 

Hygienetiltak

 

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

 

Sikre at tilstrekkelig antall håndvask/hånddesinfeksjon punkter er tilgjengelig for deltagere/utøvere/publikum

 

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

 

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er tilgjengelig

 

Redusert kontakt mellom personer

 

Sikre at arealene tillater at avstandskravene på minimum 1 meter kan ivaretas mellom personer under hele arrangementet

 

Vurder å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel

 

Informere om å begrense bruk av offentlig transport til og fra arrangementet der det er mulig

 

Tine anbefaler:

0 gjester inviteres til service

Servitørdommer er servitørelevens gjest ved hvert bord

Lagene spiser selv den maten de har laget til konkurransen

 

Renhold

 

Gjennomgå lokale renholdsplaner med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og gjøre tilpasninger der det er behov. Det bør legges en plan for hyppighet og metode for renhold

 

Sørge for forsterket renhold av sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater

 

 

Tiltak for god hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med det nye koronaviruset. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Håndhygiene skal utføres hyppig av alle.

Utfør håndhygiene regelmessig – etter bruk av felles utstyr som berøres hyppig med hendene, når hendene er synlig skitne, etter toalettbesøk, etter kontakt med luftveissekret (for eksempel hosting/nysing i hendene) og før måltider.

Annet:

Arrangøren skal lage en beskrivelse for følgende punkter/områder:

 

Etabler en gjennomføringsplan

Hvis den valgte skolen og lokale NKL foreningen etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre TINE Matcup, bør arrangørene lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte. Les mer i Folkehelseinstituttets råd om gjennomføringsplan om hva som bør være på plass og hva gjennomføringsplanen bør inneholde av tiltak og vurderinger.

Arrangøren må vurdere hvor mange jurymedlemmer/frivillige/deltagere som er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved ankomst/avreise, under aktiviteten, måltider og ved toalettbesøk.

 

Verktøy for risikovurdering

Dersom du planlegger en TINE Matcup er det opp til deg som ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til deg å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd for smittevern. Helsedirektoratet har laget en tabell for risikovurdering ved planlegging for organisert aktivitet, som kan være til hjelp for arrangører. Nedenfor finner du en justert versjon som kan benyttes av arrangører for TINE Matcup.

For alle arrangementer, må gjennomføring planlegges godt for å sikre god smittevernhåndtering. Derfor må skoler og foreninger sette seg inn i gjeldende råd for smittevern for å få lov til å arrangere TINE MatCup. 

Risikovurdering kan for eksempel omfatte punktene beskrevet i tabellen under.  

Risikofaktor

Vurdering

Risikoreduserende tiltak

Deltagere som har vært på utenlandsreise

Personer som har vært i utlandet de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene

Sikre god informasjon
 

Risikogrupper

Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19

Sikre god informasjon. Personer med luftveissymptomer skal ikke komme på arrangementet

Antall deltagere / publikum

Et stort antall deltagere/utøvere/publikum og tett kontakt øker risiko for
smitte. Avstandskrav: minimum 1 meter mellom personer må overholdes.

Tine anbefaler:

0 gjester inviteres til service

Servitørdommer er servitør-elevens gjest ved hvert bord

Lagene spiser selv den maten de har laget til konkurransen

Matservering

Matservering er ofte forbundet med tett kontakt

Hygienetiltak, maks 4 spiseplasser per bord, 1 meter avstand mellom hver spiseplass

Transport

Transport til og fra arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt

Øke kapasitet på transport
Sikre god renhold på transportmidler
Se veileder for kollektivtransport

 

FORCE MAJEURE

 

TINE MatCups deltagere / lag er innforstått med definisjonen av Force majeure, den innebærer at det er mer eller mindre umulig å få deltatt på grunn av uforutsette begivenheter utenfor deltagernes eller arrangørens kontroll. Det kan dreie seg om menneskeskapte begivenheter som streik, transportforbud, trafikkulykker, opprør, statskupp, krig eller naturgitte forhold som jordskjelv, flom, orkaner, epidemier, pandemier, nasjonale og globale bevegelsesrestriksjoner gitt av sentrale myndigheter. 

Dersom deltagere eller arrangør blir rammet av overnevnte årsaker, kan det ikke anses som om en av partene ikke har oppfylt sin forpliktelse, på grunn av en force majeure-begivenhet.

 

Deltagere kan derfor ikke kreve å få delta i en annen semifinale eller på annen måte kreve å få deltatt i kvalifisering til TINE MatCup semifinale.