Styring og ledelse

Vår tradisjon er å fornye oss. Gjennom tydelig og involverende ledelse basert på vårt verdigrunnlag og en sterk organisasjonskultur, skal vi nå våre mål og sikre våre eiere en best mulig melkepris.

Eierstyring og selskapsledelse i TINE

Eierstyring og selskapsledelse handler om hvordan virksomheten skal oppnå verdiutvikling for eiere, opparbeide tillit hos andre interessenter, sørge for at styret får tilstrekkelig informasjon og sikre at virksomheten har systemer og prosedyrer som sørger for at lovverk, standarder og egne etiske retningslinjer etterleves.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utarbeidet en anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som oppstiller noen anbefalte prinsipper og retningslinjer som bør være på plass for å sikre god rolledeling mellom eier, styret og administrasjonen. Denne anbefalingen gjelder for selskap som er notert på Oslo Børs, men er også hensiktsmessig for ikke-børsnoterte selskaper med spredt eierskap og hvor aksjene er gjenstand for regelmessig omsetning.

Da TINE er organisert som samvirke, hvor eierandelene ikke er omsettelige, kommer ikke denne anbefalingen til anvendelse for TINE. Anbefalingen innehar imidlertid sunne prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. TINE har derfor besluttet å tilpasse seg denne anbefalingen i den grad prinsippene er relevante for TINE som samvirkeforetak.

TINE har i tilknytning til dette utarbeidet sin egen tilpasning til denne anbefalingen. Det redegjøres årlig for hvordan anbefalingen etterleves i årsrapporten.

 

Styrende organer

Gjennom samvirkeorganisasjonen får eierne i TINE markedstilgang og blir sikret avsetning for sine produkter. Organisasjonsformen samvirke er regulert gjennom lov om samvirkeforetak.

Årsmøtet 
Årsmøtet er TINEs øverste myndighet og består av 110 eiervalgte utsendinger fra fem regioner. I tillegg kommer styret og rådets medlemmer samt de ansattvalgte årsmøteutsendingene.

Rådet 
TINE har et råd med til sammen 38 medlemmer. Rådets oppgave er av rådgivende og innstillende art og Rådet skal også være et strategi- og idéforum for styret.

Styret 
Styret velges av Årsmøtet. Styret har det overordnede for forvaltningen av foretaket. Styret består av 14 medlemmer valgt blant eierne og TINEs ansatte. Ti styremedlemmer velges av Årsmøtet og fire velges blant de ansatte. Valgkomiteen legger frem forslag for Årsmøtet om ti av medlemmene til styret. Ansattes fire representanter til styret velges etter reglene for bedriftsdemokrati.

Konsernledelsen 
Konsernsjef har ansvar for den daglige driften av TINE og skal følge de retningslinjene og pålegg styret har gitt.

Konsernsjefen utpeker de øvrige medlemmene av konsernledelsen. Konsernledelsen har fagansvar for forskjellige områder av TINEs virksomhet.