Stor reduksjon av klimagassutslipp

Naboskapet med Moelven Bioenergi har gjort TINE Meieriet Brumunddal til den største brukeren av bioenergi i TINE. I 2013 var utslippene av CO2 4300 tonn lavere enn med bruk av elektrisitet og olje.

- Samarbeidet med Moelven Bioenergi er langsiktig trygt ved at leverandøren er en del av Moelven-konsernet og har kontroll på hele verdikjeden av råstoffet fra skogen til ferdig produkt, sier meierisjef Ottar Olden.
- Samarbeidet med Moelven Bioenergi er langsiktig trygt ved at leverandøren er en del av Moelven-konsernet og har kontroll på hele verdikjeden av råstoffet fra skogen til ferdig produkt, sier meierisjef Ottar Olden.

Det tilsvarer et årlig utslipp fra 2129 personbiler*. Råstoffet til produksjonen av bioenergi (flis) kommer fra de store skogene på Østlandet og er lokalt råstoff. Det samme gjelder for TINE. Melka er lokalt råstoff TINE har kontroll på fra fjøs til produksjon ved meieri.

Olden er opptatt av at TINE som stor samfunnsaktør tar sin del av miljøansvaret og tenker langsiktig med økt fokus på miljøgevinster i hele virksomheten.

Krevende anlegg

Meieriet i Brumunddal har to energi-krevende produksjonsretninger; melkepulverproduksjon og UHT-produksjon. For å foredle råstoff fra Dagros til enten melkepulver eller UHT-produkter, er meieriet utstyrt med over 3200 ventiler, 350 pumper og 220 ulike tanker!

I UHT-produksjonen kreves det omfattende vask mellom hver enkelt produksjon for å oppnå aseptiske betingelser (smittefrie) i produksjonslinjene. Det er åtte UHT-linjer i flytende produksjon.

- Uansett produkt skal det holde en TINE-kvalitet i forhold til matvaresikkerhet og forbrukerens krav og ønsker. Energi er en betydelig faktor i hele denne produksjonen. Desto mer vi kan benytte av fornybar bioenergi, desto mer kan vi bidra til et fornuftig industrielt forhold til utslipp til luft. Vi er stolte av hva vi har fått til i tett samarbeid med den gode naboen Moelven Bioenergi. Her må nevnes at dette ikke har vært gjennomførbart uten ENOVAs investeringsstøtte til prosjektet.

Stortinget oppnevnte ENOVA i 2001 for å få fart på omlegging til mer miljøvennlig energibruk her i landet Over år har ENOVA brukt milliarder til investeringsstøtte i næringslivet og TINE har vært blant dem som har fått bidrag i ulike prosjekter. ENOVA brukte 20 millioner til å støtte etableringen av Moelven Bioenergi sitt anlegg.

Kutter el- og oljekjeler

Første damp ble levert høsten 2011. Den leveres direkte på meieriets flens med 17 bars trykk på ca. 200 grader. Den nedreguleres på meieriet til bruksdamp på 10,2 bar og 170 grader. Maks effektuttak er 10 MW. Flere biodamp-produsenter ønsket å levere, men Olden valgte trygg levering i kombinasjon med riktig pris. Den kontrollen Moelven har på verdikjeden var en vesentlig faktor for oss, sier meierisjefen.

- Vi var sikre på at dette ville gi oss trygghet og har valgt å avvikle det gamle fyringsanlegget ved meieriet (to oljekjeler fra 60-tallet og en el-kjel fra 70-tallet). Vi har dermed bare dampforsyning fra biofyringsanlegget fra Moelven Bioenergi.

Potensiale

- Selv om vi er store på bioenergi i dag, er det fortsatt et potensiale på å få mer av produksjonen ved meieriet over på bioenergi! Store deler av pulverproduksjonen er fortsatt oljebasert. Til produksjon av tørkeluft brukes det årlig et sted mellom 600-800 tonn olje, som på sikt kan delvis konverteres over til bioenergi. Dette vil bidra betydelig for meieriets og TINEs CO2-målsettinger.

 

* En personbil slipper i gjennomsnitt ut 160 gram pr km og har en gjennomsnittlig kjørelenge på 13 500 km pr år. Det betyr at gjennomsnittsbilen slipper ut 2160 kg CO2 årlig. Kilde Opplysningskontoret for veitrafikk.