Samarbeider med Zero om bioplast

Miljøorganisasjonen Zero har tatt initiativ til å starte et forum for samarbeid på tvers av ulike bransjer for å redusere bruken av fossile plastprodukter og øke bruken av bioplast. Som en ansvarlig aktør er det naturlig for TINE å delta i dette arbeidet.

Korken på Piano Vaniljesaus er laget av bioplast. Nå jobber TINE med å bruke bioplast i flere typer emballasje.
Korken på Piano Vaniljesaus er laget av bioplast. Nå jobber TINE med å bruke bioplast i flere typer emballasje.

Omlegging til fornybar plast er derfor et viktig klimatiltak som kan gi store utslippsreduksjoner.

Viste du at verden bruker snaut 300 millioner tonn med fossil plastprodukter. Det fører til utslipp av nærmere 1,4 milliard tonn CO2 – som er omtrent like mye som de samlede klimagassutslippene fra verdens flytrafikk. Omlegging til fornybar plast er derfor et viktig klimatiltak som kan gi store utslippsreduksjoner.

Bidra til økt konkurransekraft
– TINE bruker 30 000 tonn emballasje årlig, en stor del av dette er plast. Derfor må vi bidra til at ny teknologi og mer miljøvennlig emballasje blir tilgjengelig. Jeg tror gode miljøløsninger ikke bare reduserer miljøbelastningen, men vil også bidra til å øke TINEs konkurransekraft, sier leder for samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm.

Vurderes på flere produkter
TINE bruker allerede i dag noe bioplast til sin emballasje, blant annet i korken på "Piano"-serien. Videre planlegges det prøveproduksjon på brunost der plastemballasjen også vil være basert på et biomateriale. Et samarbeid med ZERO kan bidra til at vi får lansert slike løsninger på flere av våre produkter. 

Erstatte fossile energikilder
ZERO er en viktig aktør i arbeidet med å løse klimautfordringene. De jobber for å finne nye løsninger som gjør det mulig å erstatte fossil energikilder med fornybare alternativer. De har en sterk posisjon inn i de ulike politiske miljøene, og arrangerer årlig Norges største miljøkonferanse.
Samarbeidsavtalen vil i første omgang vare i 12 måneder, med mulighet for forlengelse.

Her finner du mer informasjon om Zero

Mer om bakgrunnen
Norge og Norden har store biomasseressurser som kan være interessant for framtidig bærekraftig råstoff for bioplastproduksjon. Treforedlingsindustrien må omstille seg til produksjon av nye produkter når tradisjonelle markeder innenfor papir er i tilbakegang. Produksjon av bioplast kan gi nye muligheter for fornybar biomasseindustri.

 Det er fortsatt liten bruk av bioplast. Det er derfor få leverandører som tilbyr slike løsninger, som kan være en barriere for økt bruk. Mens alle andre former for fossil energibruk er omfattet av klimavirkemidler, er det ingen virkemidler for redusert bruk av fossilt karbon i plast. Det finnes ikke gode bioplastprodukter for alle bruksområder i dag, det er behov for innovasjon og utvikling.