Børsmelding TINE Gruppa 1. tertial 2019

Volumnedgangen i de store meierikategoriene søtmelk, matlagingsprodukter og ost fortsatte også dette tertialet. Med spesielt høy melkeinngang og økte kostnader endte driftsresultatet på 327 millioner kroner, 141 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i første tertial var 7 523 millioner kroner, en vekst på 4,1 prosent sammenlignet med første tertial 2018 (vekst på 3,3 prosent justert for endring i valutakurser).

Den kraftige veksten i salgsinntekter kommer fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA. Les mer om dette i avsnittet om Meieri Internasjonal. Salgsvekst for TINE Gruppa justert for endring i valuta ekskl. Lotito Foods ble 1,3%.

I perioden var det verdivekst i den norske meierivirksomheten, men det var negativ volumutvikling sammenlignet med første tertial 2018.

Annen Virksomhet og Meieri Internasjonal hadde god salgsutvikling, men noe svakere salg av Jarlsberg® i det internasjonale markedet i første tertial. 

Hele børsmeldingen kan du lese her