Mann som signerer

Salgsbetingelser

Salgbetingelser for kunder av TINE Partner Industri

Minste ordrestørrelse/leveransegebyr

Minste ordrestørrelse er til kr. 200 (eks. mva.)
Det ilegges et leveringsgebyr på kr. 200 for ordre med en samlet verdi under kr. 1000 eks. mva.

Minste volumuttak og ordrestørrelse

Enkelte varelinjer kan ha produksjonsforhold som betinger et minstekrav til volumuttak. Levering skjer etter spesiell avtale med kunde.

Ordrefrist

Ordrefrister planlegges og besluttes i samarbeid mellom TINE og den enkelte kunde.
TINE vil, så langt det er mulig, levere varer kunden ønsker utover avtalte bestillings- og leveringstidspunkter mot et minimumsgebyr på kr. 400.

Generelt

Levering skal skje i henhold til Incoterms 2010 DAT (Delivered at terminal) på avtalt leveringssted.
Distribusjon skjer i tidsrommet fra kl. 06:00 til kl. 22:00.

TINE fastsetter leveringstidspunkt i samarbeid med kunden.
Leveringsfrekvens og aktuelle leveringsdager fastsettes av TINE i samarbeid med kunden.

Leveringsfrekvens differensieres i forhold til kundens totale kjøp pr år. Varene blir levert på anvist plass på kjølerom eller på annen avtalt plass. Kunden forplikter seg til å sikre at kjølekjeden
forblir ubrutt etter mottak.

Adkomst til oppstillingsplass skal være slik at stor lastebil og/ eller vogntog kan ta seg lovlig og sikkert fram og parkere lovlig. Hindringer i trillegangen til anvist plass skal unngås. Mottaker er ansvarlig for brøyting og strøing når det er nødvendig. 

Leveringsforholdene skal tilfredsstille HMS-krav gitt i Arbeidsmiljøloven med forskrifter.

Ved kjøp av produkter på tank skal denne alltid skylles i.h.t.gjeldende retningslinjer etter tømming.
Nærmere beskrivelse av disse rettningslinjene, finner du nederst på denne siden. Tanken plasseres lett tilgjengelig for TINEs sjåfør som henter tanken.

TINE innrømmer ikke hentegodtgjørelse.

Produktanvendelse

Kunden forplikter seg til å benytte Produktene kun som råvare/ingrediens i egen industriell produksjon av ferdigprodukter i form av hel- eller halvfabrikata for videresalg til detaljister. En ren videreforedling av hvitost gir ikke grunnlag for kjøp til nedskrevet industripris. Eksempler på slik ren videreforedling av hvitost er riving, terning, skiving, pakking, eller salg av produkter kun over egen disk.

Logistikkrabatt


TINE innrømmer logistikkrabatt på enkelte produktgrupper etter de til enhver tid gjeldende satser. Rabatten gjelder levert kvantum pr ordre, pr artikkelnummer pr leveringsadresse.
Satsene er for tiden:
Mengde i kg  

- 949 0,00 kr
950 - 2 999 0,30 kr
3 000 - 4 999 0,40 kr
5 000 - 9 999 0,45
10 000 - 15999 0,60
16 000 -  0,70

Rabatten gjelder for de produktgrupper som til enhver tid omfattes av logistikkrabatten.
Produktgruppene som har logistikkrabatt:
Pulver Revet/ternet ost,Smør, Muggost, Fettprodukter, Kremost, Ferskost, Brunost, Smelteost, Importost, Halvfaste standardoster, Grøter, Halvfaste spesialoster

Generelle ledetider

Ledetidene (tidene fra avtalt ordrefrist til avtalt leveringstidspunkt) pr produktgruppe er:
Melk/Kremfløte: 4 virkedager fra TINE mottar ordre fra KUNDE
Syrnede produkter: 7 virkedager fra TINE mottar ordre fra KUNDE
Smør: 14 virkedager fra TINE mottar ordre fra KUNDE
Ost: 14 virkedager fra TINE mottar ordre fra KUNDE
Sauser og kremer: 20 virkedager fra TINE mottar ordre fra KUNDE
Konsentrater: 20 virkedager fra TINE mottar ordre fra KUNDE
Pulver: 14 virkedager fra TINE mottar ordre fra KUNDE

Unntak fra ovennevnte ledetider kan avtales særskilt mellom partene. Dette gjelder spesielt ordrestyrt produksjon.

Prisbetingelser:

TINEs til enhver tid gjeldende prislister for ingredienskunder legges til grunn ved levering.

Betalingsbetingelser

Faktura sendes elektronisk eller på papir. Ved papirfaktura påløper et gebyr på kr 60.- pr faktura.

Fakturering skjer daglig (dagen etter levering) og TINEs standard betalingsbetingelse er faktura med 30 dagers betalingsfrist fra fakturadato. Forutsetningen for dette er at kunden oppfyller TINEs krav til kredittverdighet i forhold til ønsket månedlige vareuttak. TINE forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye og eksisterende kunder og fravike standardbetingelsene på bakgrunn av dette.

Ved forsinket betaling påløper renter og øvrige omkostninger i henhold til den til enhver tid gjeldende Lov om renter ved forsinket betaling. Ved betalingsmislighold kan TINE heve kredittavtalen uten forutgående varsel. I slike tilfeller anses hele det tilgodehavende som forfalt. Videre leveranse skjer mot kontant betaling eller sikkerhetsstillelse i henhold til TINEs krav for dette.

Standard betingelser gjelder for samtlige kunder, med mindre de
har skriftlig avtale om noe annet.

Retur- og reklamasjonsbetingelser


Kunden overtar ansvaret for varen når den ankommer leveringsstedet (Incoterms 2010 DAT).
Enhver skade eller ethvert tap som skyldes forhold etter levering, er kundens ansvar.
Kunden eller den som opptrer på kundens vegne, skal så snart som mulig etter levering kontrollere kvantum og at varen er i overenstemmelse med følgeseddel og bestilling.

Reklamasjoner på produkter fra TINE Partner Industri skal uten ugrunnet opphold, og senest ved utløp
av holdbarhetsdato på det produktet det reklameres på, sendes skriftlig til industri@tine.no

TINE skal ved mottakelsen av reklamasjonen snarest meddele kunden hvorvidt de reklamerte varene skal oversendes til TINE. Dersom varer bes oversendt, men likevel ikke blir oversendt, bortfaller TINEs erstatningsansvar, selv om reklamasjon er i henhold til disse vilkårene.

Les mer om hvordan melde reklamasjoner på produkter fra TINE Ingrediens