TINE-melkebil på Atlanterhavsveien Foto: Emil Lundgren, foto: Foto: Emil Lundgren kilde:

Tydelig retning for redusert utslipp

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye.

TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp med 30 prosent innen 2020, i forhold til 2007.

TINE bruker betydelig med ressurser i sin virksomhet. Vi tar imot og bearbeider 1,5 mrd. liter melk, bruker 531 GWh. energi i produksjonen og 21,3 millioner liter diesel for å transportere melk og ferdigprodukter rundt i Norge. Da er det viktig at vi bruker disse ressursene optimalt og bærekraftig.

Vår klimastrategi

Produksjonen og transporten står for 94 prosent av TINEs samlede klimagassutslipp. Skal vi lykkes med å nå våre miljømål, er vi nødt til å redusere utslippet fra disse områdene. TINEs klimastrategi staker ut en tydelig kurs og peker på viktige miljøtiltak som skal gjennomføres fram mot 2020. Et redusert klimagassutslipp fra TINE må komme som et resultat av en bedre utnyttelse av våre ressurser og riktig valg av energikilde.

Norge og EU har vedtatt nye klimamål. Norge skal innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Det forventes at TINE bidrar til at det nasjonale klimamålet nås ved selv å redusere egne utslipp. TINE vil i løpet av 2016 utarbeide et nytt miljømål for selskapet.

I løpet av 2015 kjørte våre biler 57 millioner kilometer, noe som tilsvarer 1400 ganger rund jorda ved ekvator. Klarer vi å utføre denne transporten mer effektiv er det stor økonomiske og miljømessige gevinster å hente.

Utslipp mot 2020

Klimastrategien identifiserer konkrete tiltak som vil bringe klimagassutslippet ned mot 24 000 tonn CO2-ekv. Transportenheten vil bidra med ca. 70 prosent, mens produksjonsenheten vil bidra med ca. 25 prosent. Den omfattende satsingen på fornybart drivstoff i transporten er den største bidragsyteren til et redusert klimagassutslipp fra TINE.

Lykkes vi med å gjennomføre vedtatte tiltak reduseres klimagassutslippet med ca. 66 prosent ift. 2007. Dagens miljømål blir med andre ord nådd med god margin. 

Les mer om vårt arbeid for redusert utslipp i TINEs Årsrapport for 2015.