FNS bærekraftmål header_

FNs bærekraftmål – der TINE kan bidra mest

I dag har menneskene på jorda et gjennomsnittlig fotavtrykk på 2,3 hektar, mens det bare er tilgjengelig 1,8 hektar per person (kilde: Footprintnetwork.org). Fortsetter vi som i dag, viser beregninger at vårt økologiske fotavtrykk vil stige, med andre ord øker overforbruket. En slik utvikling vil føre til store klimaendringer, og er ikke bærekraftig.


Paris
Paris-avtalen fra 2015 er historisk. Her ble verdenssamfunnet enige om å begrense temperaturstigningen på jorden til 2 grader.

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas ressurser og begrense klimaendringene.

Vi tror at menneskene er opptatt av sin framtid, og ønsker å skape et bærekraftig samfunn.

Bærekraftig verdiskaping
Framtidens vinnere vil være de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet.

TINE skal ta et aktivt ansvar for sine omgivelser. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

Vi kan gjøre en forskjell
Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. TINE kan gjøre en forskjell, og i vårt arbeid med å skape en bærekraftig fremtid har vi valgt å konsentrere oss om tre områder.

Ernæring og folkehelse.
Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor. Vi skal derfor bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i den norske befolkningen

Nærhet - melkeproduksjon i hele landet.
TINE er avhengig av en levedyktig jordbruksnæring for å sikre tilgang på norsk melk av god kvalitet. TINE tar ansvar for å bidra til å utnytte de norske fôrressursene best mulig og stimulere til bærekraftig melkeproduksjon med friske dyr og god dyrevelferd i hele landet

Ressurser
Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. Vi skal bruke ressursene optimalt og bærekraftig. TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp.

Bærekraftmålene
FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. TINE har flere aktiviteter og tiltak som både direkte og indirekte er viktige bidrag til at bærekraftmålene kan nås.

Fns bærekraftmål - Ikoner samlet

Ernæring og folkehelse

TINE er tilstede i det norske folks kosthold. Ikke bare med sine mange produkter, men også i kraft av sin tilstedeværelse på ulike arenaer som skoler, barnehager, idrettsarrangementer og eldreomsorgen.

Matvarevalgene vi tar som voksne gjenspeiler vaner som er lagt tidlig i livet. TINE vil derfor bidra til at barn og unge kan ta de gode valgene for et riktig og sunt kosthold. 

Vi skal også inspirere forbrukerne til et sunt og variert kosthold som er tilpasset deres livssituasjon og behov. Og ikke minst gjennom inspirasjon og kunnskap, skal vi spre matglede og vise hvordan fysisk aktivitet kan bidra til ekstra energi og god helse.

Slik er TINE med på å bidra til FNs bærekraftmål 3: God helse.

Les mer om hvordan i artiklene under.

Vi gjør det fristende å velge sunt
Trygge produkter gir fornøyde kunder
Friske dyr gir god melk
Røde Kors - Overskudd til å hjelpe

 

Nærhet

Siden den spede begynnelsen i 1856 da tjuefem driftige bønder startet Nord-Europas første andelsmeieri ved å samle sine melkekyr i Rausjødalen, har TINE foredlet melk, en av Norges viktigste naturressurser.

TINE har skapt tradisjoner og historier det er viktig å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede som gir god og trygg mat med norske innsatsfaktorer. ​Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar til et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. ​

Vi forvalter produkter som har en viktig rolle i norsk mattradisjon og sikrer et mangfold til forbruker med både økologiske og konvensjonelle produkter.

Norge er et «gressland» med god tilgang på næringsrikt grovfôr. Vi ønsker å utnytte denne ressursen bedre, og dermed redusere bruken av importert kraftfôr med palmefett og soya. Dette vil bidra til å sikre mer bærekraftige bruk av verdens ressurser.

Våre tiltak bidrar til FNs bærekraftmål 15: Liv på land. Bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Les mer om hvordan i artiklene under:

Etikk for likhet og rettferdighet
Friske dyr gir god melk
Vi bidrar til lokal verdiskaping

Ressurser

Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser.

Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og ost som krever energi til både oppvarming og nedkjøling. Vi må bruke disse ressurser optimalt og bærekraftig.

Vi tar derfor ansvar blant annet ved å redusere klimagassutslippet fra vår transport og meieriproduksjon, utnytte melken optimalt og redusere svinnet i produksjonen, og øke bruken av fornybar emballasje.

Slik kan vi bidra til FNs bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene. Bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Les mer om hvordan i artiklene under:
Reduserte klimagassutslipp
Fra melkespann til bioplast
Redusert miljøbelastning fra melkeproduksjon