Bonde på jordet sammen med kuene sine foran rødt hus

Visjon og verdier

Felles verdier og etiske retningslinjer skal kjennetegne TINE, både internt og eksternt. Både i omgang med hverandre som kolleger og i møte med omverdenen skal verdiene prege samhandlingen.

Våre atferdsverdier er tuftet på samvirkeprinsippene. TINEs verdier er sentrale i å bygge en sunn og trygg bedriftskultur. TINE må innestå for verdier og etiske normer som er akseptert i samfunnet. I tilknytning til dette har TINE utarbeidet etiske retningslinjer, retningslinjer og rutiner knyttet til helse, miljø og sikkerhet, ekstern samhandling og adferd overfor omverdenen. Våre verdier er:

 • Bygger tillit
 • Skaper muligheter
 • Tar helhetsansvar
 • Oppnår resultater

Verdiene er styrende for forholdet til kolleger, naturen og samarbeidspartnere. Verdiene og bevisstheten om etiske retningslinjer skal være en ryggmargsrefleks der vi vurderer om våre beslutninger og handlingen vil styrke eller svekke TINEs omdømme.

TINE skal kontinuerlig arbeide for bedre HMS (helse, miljø og sikkerhet) og skal ha et inkluderende arbeidsmiljø (IA-bedrift). Arbeidsmiljøet skal preges av likeverd, åpenhet og toleranse. TINE aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminernig på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning. TINE skal kjennetegnes ved like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling.

Vår visjon

«Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha» .

Vår forretningsidé           

 • TINE Gruppa skaper verdier i nært samspill mellom natur, landbruk og marked.
 • TINE Gruppa foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat som forbrukerne foretrekker og er landets ledende leverandør av næringsmidler.
 • TINE Gruppa er eid av norske melkeprodusenter i samvirke.

Våre mål

 1. Gi eierne en best mulig melkepris og være en virksomhet med kraft til å gjøre det i framtiden.
 2. Være en attraktiv arbeidsgiver gjennom å gi ansatte både faglige og personlige utviklingsmuligheter og behandle dem respektfullt og rettferdig.
 3. Gi våre kunder og forbrukere verdi for pengene.
 4. Gi samfunnet en bedrift som skaper vekstkraftig næringsmiddelproduksjon.

TINEs historie

TINEs røtter strekker seg tilbake til 1881 da den første meieriforeningen i Norge ble etablert. Gjennom alle disse årene har TINE vokst seg fra å være en produsent av melk, ost og smør til å bli ett av Norges største næringsmiddelkonsern med en produktportefølje på over 500 ulike produkter.

Dette er TINE

TINE er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Samvirket TINE

Melkebønder som er medlemmer og leverer melken, er TINEs eiere. Til sammen er det 11 400 eiere i TINE.