Foto: Bo Mathisen

TINE Innkjøp

TINE Innkjøp er TINEs sentrale innkjøpsavdeling. TINE Innkjøp skal skape størst mulig verdi for TINE gjennom å inngå gode avtaler som møter de behov og krav som TINE gruppa har på best mulig måte.

TINE Innkjøp har det overordnede ansvaret for innkjøp i TINE, og skal sikre at TINE velger de leverandører som samlet gir størst mulig konkurransekraft. TINE innkjøp har også et overordnet ansvar for at leveransene er i tråd med de avtalene som er inngått. 

TINE Innkjøp jobber kontinuerlig med å finne nye innovative leverandører, produkter og prosesser på lokalt og globalt nivå. Dette er en av flere faktorer som bidrar til TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha».

Innkjøpspolicy


TINEs kjøp av varer og tjenester skal i størst mulig grad konkurranseutsettes. Der hvor TINE har rammeavtaler eller Agrikjøp-avtaler skal disse leverandørene velges med mindre det foreligger særlige grunner. Alle som gjør Innkjøp i TINE har ansvar for å være objektive og fremstå med stor integritet når de kjøper inn varer og tjenester.

Våre leverandører skal ivareta TINEs krav til matsikkerhet, kvalitet, miljø og etikk, og ved ellers like betingelser skal leverandører som er medlemmer av Landbrukssamvirke, samt eksisterende leverandører i konsernet prioriteres.

Vi skal ha skriftlige avtaler med alle våre prioriterte leverandører, og alle større innkjøpsavtaler skal signeres av en innkjøpsfaglig ansvarlig, i henhold til TINEs fullmaktsmatrise. I tillegg skal normalt kostnadseier signere.

Våre leverandører skal være godkjent før vi tar de i bruk, blant annet på:

Trygg mat (hvis relevant) og Etisk Handel

Etikk og samfunnsansvar


På alle områder har TINE krav til høy forretningsetisk standard, og TINEs etiske retningslinjer er styrende for alle leverandørrelasjoner i TINE. TINEs leverandører skal bidra til å støtte de etiske retningslinjene konsernet har vedtatt.TINE er medlem av SEDEX og vi vil periodisk evaluere og godkjenne våre leverandører basert på en relevant risikovurdering. TINEs leverandører og innkjøp skal understøtte TINE gruppas mål om reduserte utslipp og bærekraftig drift

Ansvarlig innkjøp


TINE SA stiller krav til alle leverandører vedrørende etiske retningslinjer, og dette er forankret i våre standardbetingelser. I tillegg sjekkes leverandører i risikoområder vedrørende arbeidsforhold, forretningspraksis og miljø.
Hver kategori/varegruppe har en innkjøpsansvarlig i TINE.

Hvordan bli leverandør til TINE?


Alle TINEs leverandører må godkjenne TINEs Generelle Vilkår og Retningslinjer for Etisk Handel. Alle varer og tjenester skal gjøres tilgjengelig i TINEs innkjøpsverktøy der TINE ønsker det.    

Oppfølging av leverandører


TINEs prinsipper om etisk handel og ansvarlig innkjøp innebærer at vi kontinuerlig må søke etter hvilke leverandører som kan utgjøre en potensiell risiko. TINE har ulike metoder for å sjekke at  leverandører oppfyller våre krav. Vi bruker blant annet Sedex, et internasjonalt selskap som er spesialisert på dette området.