Sjåfør og TINE-bil hilser på bonde på setra

Samvirket TINE

Melkebønder som er medlemmer og leverer melken, er TINEs eiere. Til sammen er det 11 400 eiere i TINE.

I et samvirke får eierne sin del av resultatet gjennom betalingen de får for melken de leverer. Hvert medlem har én andel i TINE. TINE har i dag rundt 11 400 medlemmer (eiere) og 9000 samvirkegårder.

Rausjødalen Setermeieri er både Norges og Nord-Europas eldste andelsmeieri og Europas første fellesmeieri nord for Alpene. Rausjødalen setermeieri anses som TINEs arnested og la grunnlaget for utviklingen av meierisamvirket i Norge.

Hva er et samvirke?

I et samvirke får eierne del i overskuddet gjennom omsetningen som de har med foretaket, ikke gjennom avkastning på innskutt kapital. Det er bøndenes leveranser av melk som er grunnlaget for å drive TINE i fellesskap.

  • Fordelen for eierne er sikker avsetning for melken til en moderne industri som arbeider for en høyest mulig betaling for råvaren og demokratisk kontroll over bedriften.
  • Fordelen for industrien er stabilt og langsiktig eierskap.

Samvirke er en organisasjonsform på lik linje med andre selskapsformer. Samvirkeformen er den mest effektive organiseringen for mange små bedrifter som trenger å løse felles oppgaver. Den ivaretar medlemmenes interesser som kjøpere eller selgere av varer og tjenester.

Samvirkeprinsippene

Samvirket TINE bygger på samvirkeprinsippene:  

  • Frivillig og åpent medlemskap
  • Demokratisk medlemskontroll
  • Medlemmets økonomiske deltakelse
  • Selvstyre og uavhengighet
  • Utdannelse, opplæring og informasjon
  • Samvirke mellom samvirkeforetak
  • Samfunnsansvar            

FRIVILLIG OG ÅPENT MEDLEMSKAP

Samvirkeforetak er frivillige organisasjoner, åpne for alle som kan benytte seg av deres tjenester og som er villige til å akseptere ansvaret som følger av medlemskap, uten hensyn til kjønn, sosial status, rase og politisk eller religiøs overbevisning.

DEMOKRATISK MEDLEMSKONTROLL

Samvirkeforetak er demokratiske organisasjoner, kontrollert av medlemmene, som deltar aktivt i fastsettelsen av retningslinjer og beslutninger. Valgte representanter står ansvarlige overfor medlemmene. I primærforetakene har medlemmene lik stemmerett – ett medlem, én stemme. Samvirkeorganisasjoner på høyere nivåer er også organisert på denne demokratiske måten.

MEDLEMMETS ØKONOMISKE DELTAKELSE

Medlemmene bidrar likeverdig til, og kontrollerer demokratisk, samvirkeforetakets kapital. Vanligvis er en del av kapitalen samvirkeforetakets fellesformue. Hvis det utbetales rente på andelsinnskuddet, er denne begrenset. Medlemmene kan avsette overskudd til ett eller flere av følgende formål: Utvikling av samvirket, eventuelt ved å avsette reserver som delvis vil være bundet, tilgodese medlemmene i forhold til deres bruk av samvirkeforetakets virksomhet samt å støtte andre aktiviteter godkjent av medlemmene.

SELVSTYRE OG UAVHENGIGHET

Samvirkeforetak er selvstyrte og selvhjulpne organisasjoner som er kontrollerte av sine medlemmer. Dersom samvirkeforetakene inngår avtaler med andre organisasjoner eller myndighetene, eller innhenter kapital utenfra, vil dette skje på vilkår som sikrer medlemmene demokratisk kontroll og bevarer samvirkets uavhengighet.

UTDANNELSE, OPPLÆRING OG INFORMASJON

Samvirkeforetak sørger for utdannelse og opplæring av medlemmer, tillitsvalgte, ledere og ansatte, slik at de kan bidra effektivt til utviklingen av foretakene. De informerer allmennheten, spesielt unge og opinionsdannere, om samvirkets særpreg og fordeler.

SAMVIRKE MELLOM SAMVIRKEFORETAK

Samvirke tjener medlemmene mest effektivt – og styrker samvirkebevegelsen – gjennom å samarbeide med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner.

SAMFUNNSANSVAR

Samtidig med at det fokuseres på medlemmenes behov, arbeider samvirkeforetak for en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom retningslinjer som godkjennes av medlemmene. 

Forskjellene mellom samvirkeforetak og aksjeselskap

Samvirkeforetak – SA Organisatorisk Aksjeselskap – AS Organisatorisk
Foretak eid av medlemmene
•    Ett medlem, én stemme
•    Årsmøtet består av eiere og ansatte
Valg etter medlemsdemokrati
Åpent medlemskap – alle kan bli medlem
Interesseorganisasjon for medlemmene
Foretak eid av aksjeeierne
•    Generalforsamlingen består kun av aksjeeiere (ikke ansatte)
•    Stemmer etter antall aksjer
Samvirkeforetak – SA Økonomisk Aksjeselskap – AS Økonomisk

Utbytte etter samhandling med medlemmene

Alle medlemmene skal behandles likt

Målsetning: 
Best mulig pris på det som samvirket produserer

Utbytte etter eierandel/kapitalinnskudd

Målsetning: 
Størst mulig utbytte på innskutt aksjekapital

Samvirkeforetak – SA Juridisk Aksjeselskap – AS Juridisk
Styres etter samvirkeloven og foretakets vedtekter Styres etter aksjeloven og bedriftens vedtekter

TINE er eid av norske melkebønder

Vet du hvorfor vi heter TINE SA og ikke AS? Det er fordi vi er et samvirke eid av norske melkebønder.

TINEs historie

TINEs røtter strekker seg tilbake til 1881 da den første meieriforeningen i Norge ble etablert. Gjennom alle disse årene har TINE vokst seg fra å være en produsent av melk, ost og smør til å bli ett av Norges største næringsmiddelkonsern med en produktportefølje på over 500 ulike produkter.

Dette er TINE

TINE er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.