Bilde fra produksjonsanlegg.

Vi fyrer med flis og avfall

2017 brukte TINE 536 GWh i sin produksjon. Andelen fornybar energi har de siste årene økt og var i 2017 på 78 prosent. Av våre 35 anlegg bruker 11 fjernvarme. Ved utgangen av 2017 utgjør energi fra fjernvarme 20 prosent av selskapets totale energiforbruk.

 

De senere årene har det vært jobbet målrettet for å redusere utslippet av CO₂ fra de ulike meierianleggene. Siden 2013 er utslippene redusert med over 27 prosent. Vi har nå flere miljøtiltak klare som vil ta klimagassutslippet ytterligere ned. Lykkes vi med gjennomføring av disse tiltakene vil utslipp ved utgangen av 2020 være 70 prosent lavere enn i 2013.

TINE har da også satt seg som ambisjon at meierivirksomheten kun skal benytte fornybar energi innen 2023.

Meieriet på Jæren

Meieriet på Jæren er TINEs største. Her foredles årlig 210 mill. liter melk til ost og smør. Videre tørkes myse til ulike proteinprodukter, en produksjon som krever mye energi. Energien er hovedsakelig basert på naturgass, noe som førte med seg et utslipp på 15 100 tonn CO₂ i 2017.

For at TINE skal nå sine klimamål er det viktig å redusere utslippet fra anlegget på Jæren. Økt bruk av varmepumper og fjernvarme skal bringe utslippene ned mot 4500 tonn CO₂ i 2020, en reduksjon på nesten 70 prosent. Videre forventer vi økt tilgang på biogass i Rogaland, noe som også gjør dette aktuelt om noen år. En meieriproduksjon på kun fornybar energi innen 2023 er med andre ord oppnåelig.

TINE har et ambisiøst miljømål om å kutte klimagassutslippet med 30 prosent inne 2020. Dette krever blant annet en større andel av fornybarenergi på bekostning av naturgass og fossil fyringsolje.