Flere TINE lastebiler på rekke og rad.

Transport for fremtiden

En viktig suksessfaktor for det grønne skiftet er å få utviklet et velfungerende marked for biodrivstoff der tilbud, etterspørsel og tilgjengelighet er god og forutsigbar. TINE vil arbeide med å få inn nye og bærekraftige råvarer i produksjonen av biodiesel og biogass. Norske råvarer basert på eksempelvis husdyrgjødsel og avfall fra skog vil være et naturlig mål.

Målsettingen og satsingen på at industri- og transportvirksomheten i TINE skal drives av fornybare ressurser forsterkes. Innen transport vil vi søke løsninger som bidrar både innenfor områdene utslippsreduksjoner og krav om en mer sirkulær økonomi. Vi bruker allerede i dag biogass som drivstoff basert på matavfall og husdyrgjødsel. Vi har en klar ambisjon om å utvide dette til å utgjøre en vesentlig del av våre transporter. Vi gjør også flere tiltak som skal bidra til å bringe ned utslippene i primærleddet for å ivareta TINEs helhetlige ansvar for en bærekraftig matproduksjon.

Mindre lokalt utslipp

Tidlig i 2016 startet TINE den omfattende miljøsatsing for sin transportvirksomhet. Fram mot 2020 skal TINE bytte ut alle sine biler med den mest moderne motorteknologien basert på EURO-VI eller nyere. Satsingen er en viktig bidragsyter i å redusere lokal forurensning. Ved utgangen av 2017 hadde TINE 453 lastebiler med motorteknologien EURO-VI, en økning på 128 lastebiler fra 2016.

Overgangen til EURO-VI er viktig i arbeidet med å redusere utslippet av partikler og NOx. I løpet av 2017 er utslipp av NOx fra TINEs transport redusert med 39 prosent.

Mangel på fornybart drivstoff

Innen 2025 skal vi kun bruke fornybart drivstoff. Ved utgangen av 2016 hadde TINE 295 lastebiler på 100 prosent fornybar biodiesel av typen HVO, og vi forbruket 3,3 millioner liter fornybar biodiesel og bioetanol.

Myndighetenes beslutning om å øke omsetningspåbudet og omklassifisering av PFAD fra avfall til biprodukt medførte redusert tilbud av biodiesel – HVO og økende priser. Satsingen på biodiesel – HVO ble derfor reversert, og TINEs biler har i 2017 hovedsakelig benyttet fossil diesel og diesel med en innblanding på 20 prosent biodiesel – HVO. Klimagassutslippet fra transportvirksomheten har derfor i 2017 økt med 2620 tonn.

Vi ser imidlertid at antall kjørte kilometer reduseres og bruken av jernbane øker. Dette bidrar til en reduksjon i utslippet av klimagasser.

Ler mer i vår årsrapport