En plante som spirer.

Ressurser

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye.

TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp med 30 prosent innen 2020, i forhold til 2007. TINE bruker betydelig med ressurser i sin virksomhet. Vi tar imot og bearbeider nesten 1,5 mrd. liter melk, bruker 504 GWh. energi i produksjonen og 22,5 millioner liter diesel for å transportere melk og ferdigprodukter rundt i Norge. Da er det viktig at vi bruker disse ressursene optimalt og bærekraftig.

Produksjonen og transporten står for 94 prosent av TINEs samlede klimagassutslipp. Skal vi lykkes med å nå vårt miljømål er vi nødt til å redusere utslippet fra disse områdene. I 2014 utarbeidet vi en klimastrategi som staker ut en tydelig kurs og peker på viktige miljøtiltak som skal gjennomføres fram mot 2020. Et redusert klimagassutslipp fra TINE må komme som et resultat av en bedre utnyttelse av våre ressurser og riktig valg av energikilde.

Utslipp mot 2020

Klimastrategien identifiserer konkrete tiltak som vil bringe klimagassutslippet ned mot 60.000 tonn CO2-ekv. Produksjonsenhetene vil måtte bidra med brorparten, ca. 60 prosent, mens transport vil bidra med ca. 30 prosent. Et relativt lavt bidrag fra transport skyldes at det kun er lagt til grunn reduksjon i utslipp fra TINEs egeneide bilder, mens også innleide transportbiler er inkludert i TINEs klimaregnskap.

Vi har i dag ikke klart å identifisere kutt på 5000 tonn CO2, noe som er nødvendig for å nå miljømålet. Det er naturlig nok knyttet usikkerhet til deler av estimatene. Det er blant annet ikke lagt til grunn et redusert utslipp fra innleid transport. Det må imidlertid kunne forventes et positivt bidrag også fra denne siden, og da spesielt på områdene ruteplanlegging.