Header - FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftmål – der TINE kan bidra mest

Siden 1970-tallet har menneskeheten vært i økologisk underskudd, og fram til i dag er underskuddet bare blitt større. I løpet av ett år bruker vi mennesker nå langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye.

Beregninger viser at vi i dag bruker 1,6 gang jordas ressurser[1], noe som betyr at det tar jorda ett år og sju måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år. Vi opplever overhøsting av havets og landjordas ressurser, og utslipp av karbondioksid (CO₂) er større enn hva skog og hav kan absorbere.

En slik utvikling vil føre til store klimaendringer, og er ikke bærekraftig.

Paris-avtalen

Paris-avtalen fra 2015 er historisk. Her ble verdenssamfunnet enige om å begrense temperaturstigningen på jorden til 2 grader.

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas ressurser og begrense klimaendringene.

Vi tror at menneskene er opptatt av sin framtid, og ønsker å skape et bærekraftig samfunn.

Bærekraftig verdiskaping


Framtidens vinnere vil være de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet.

TINE skal ta et aktivt ansvar for sine omgivelser. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

I TINE skal vi sammen skaper ekte matopplevelser folk vil ha. Dette vil skape store verdier av eiernes melkeproduksjon.

Vi kan gjøre en forskjell


Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Kombinasjonen av disse forventningene, og det faktum at enkelte er strategisk viktige for TINE, gjør at vi konsentrerer arbeidet om tre områder.

Bærekraftig bruk av våre ressurser

Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser.

TINE skal være best på bærekraft i norsk matbransje. Innen 2025 vil TINE kun bruke fornybar energi og drivstoff i virksomheten.

En vesentlig del av klimagassutslippet knyttet til framstilling av meieriprodukter er knyttet opp til det som skjer på melkegårdene. TINE skal også arbeide aktivt for at landbruket når målsettinger om å redusere utslipp av klimagasser fra melkeproduksjonen på gården.   

Optimal ressursutnyttelse og redusert matsvinnet

Kasting av fullverdig mat er et stort problem i vår del av verden. TINE skal gjennom god ressursutnyttelse utnytte egne råvarer optimalt. Gjennom innovativ emballasje, merking og forbrukerdialog skal vi bidra til å redusere matsvinnet hos forbruker.

Vi gjør Norge sunnere

Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. De menneskelige og samfunnsmessige belastningene knyttet til overvekt er sterkt økende. Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor og skal derfor bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i den norske befolkningen.


[1] Global Footprint Network


Bærekraftmålene


FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. TINE har flere aktiviteter og tiltak som både direkte og indirekte er viktige bidrag til at bærekraftmålene kan nås.

 

FNs bærekraftsrapport

Bærekraft

bærekraft bilder

Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og ost som krever energi til både oppvarming og nedkjøling. Vi må bruke disse ressurser optimalt og bærekraftig

Vi tar derfor ansvar blant annet ved å redusere klimagassutslippet fra vår transport og meieriproduksjon.

En vesentlig del av klimagassutslippet knyttet til framstilling av meieriprodukter er knyttet opp til det som skjer på melkegårdene. TINE har sterke merkevarer og melkebondens arbeid er en viktig del av merkevarebyggingen i TINE. Vi skal derfor også arbeide aktivt for at landbruket når målsettinger om å redusere utslipp av klimagasser fra melkeproduksjonen på gården.

Norge er et "gressland" med god tilgang på naturlig og næringsikkt fôr til dyrene. Vi ønsker å utnytte denne ressursen bedre, og dermed redusere bruken av importert kraftfôr med palmefett og soya. Dette vil bidra til å sikre mer bærekraftige bruk av verdens ressurser.

TINE har skapt tradisjoner og historier det er viktig å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede som gir god og trygg mat med norske innsatsfaktorer. ​Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar til et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. ​

Vi forvalter produkter som har en viktig rolle i norsk mattradisjon og sikrer et mangfold til forbruker.

Slik kan vi bidra til FNs bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene. Bærekraftmål 15: Liv på land og Bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Les mer om hvordan i artiklene under:

Vi ønsker å slippe alt utslipp

Redusert utslippet på gården

Friske dyr gir god melk

Før begeret renner over

Melkepenger og andre verdier

Ressurser

ressurser bilde

Kasting av fullverdig mat er et stort problem i vår del av verden. Det er både en miljømessig og etisk utfordring at ca. 20 prosent av maten vi kjøper blir kastet.

Et meieri produserer en rekke ulike produkter. Når meieriet går fra et produkt til et annet, oppstår det svinn. Produksjonsanlegget skal gjennom en grundig vask og en viss bufferproduksjon skal gjennomføres både før og etter skifte av produkt. Svinnet skal reduseres ved blant annet en bedre planlegging av produksjonen og en tettere oppfølging av vaskeprosessen.

Produksjon av meieriprodukter krever mye energi til oppvarming og nedkjøling. Etter at melka har vært gjennom produksjonens ulike stadier, sitter vi igjen med et overskudd av varme. Denne varmen skal vi utnytte ved økt bruk av energilagring, varmeveksling og varmepumper.

TINE skal ved god ressursutnyttelse utnytte egne råvarer optimalt. Gjennom innovativ emballasje, merking og forbrukerdialog skal vi også bidra til å redusere matsvinnet hos forbruker.

Våre tiltak bidrar til FNs bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene og Bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Les mer om hvordan i artiklene under:

Vi gråter over spilt melk

Før begeret renner over

Ernæring og folkehelse

bærekraftsmål nr 3

TINE er tilstede i det norske folks kosthold. Ikke bare med sine mange produkter, men også i kraft av sin tilstedeværelse på ulike arenaer som skoler, barnehager, idrettsarrangementer og eldreomsorgen.

Matvarevalgene vi tar som voksne gjenspeiler vaner som er lagt tidlig i livet. TINE vil derfor bidra til at barn og unge kan ta de gode valgene for et riktig og sunt kosthold. 

Vi skal også inspirere forbrukerne til et sunt og variert kosthold som er tilpasset deres livssituasjon og behov. Og ikke minst gjennom inspirasjon og kunnskap, skal vi spre matglede og vise hvordan fysisk aktivitet kan bidra til ekstra energi og god helse.

Slik er TINE med på å bidra til FNs bærekraftmål 3: God helse.

Les mer om hvordan i artiklene under.

Vi gjør Norge sunnere

Trygg mat gir fornøyde forbrukere

Friske dyr gir god melk