Header - FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål – der TINE kan bidra mest

Siden 1970-tallet har menneskeheten vært i økologisk underskudd, og fram til i dag er underskuddet bare blitt større. I løpet av ett år bruker vi mennesker nå langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye.

Beregninger viser at vi i dag bruker 1,6 gang jordas ressurser[1], noe som betyr at det tar jorda ett år og sju måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år. Vi opplever overhøsting av havets og landjordas ressurser, og utslippet av karbondioksid (CO₂) er større enn hva skog og hav kan absorbere.

En slik utvikling vil føre til store klimaendringer, og er ikke bærekraftig.

Parisavtalen

Parisavtalen fra 2015 er historisk. Her ble verdenssamfunnet enige om å begrense temperaturstigningen på jorden til 2 grader.

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas ressurser og begrense klimaendringene.

Bærekraftig verdiskaping

Vi i TINE tror at menneskene er opptatt av sin framtid, og hvordan man kan skape et mer bærekraftig samfunn. Forbruker og kunder stiller stadig større krav til at varer og tjenester skal være produsert på forsvarlig måte. Slike krav og ønsker er sterke trender som også skaper forretningsmuligheter for TINE.

TINE skal ta et aktivt ansvar for sine omgivelser. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. TINE har flere aktiviteter og tiltak som både direkte og indirekte er viktige bidrag til at bærekraftmålene kan nås.

Vi kan gjøre en forskjell

Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Ut ifra disse forventningene konsentrerer vi arbeidet om følgende tre områder.

 

FN bærekraft mål 1

[1] Global Footprint Network

 

Bærekraftig bruk av våre ressurser

Som et av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og meieriprodukter krever energi.

TINE skal være best på bærekraft i norsk matbransje. Vi reduserer klimagassutslippet og lokal miljøpåvirkning ved å velge fornybare energikilder i både produksjon og transport, og ved å ta i bruk ny og optimal teknologi.

Vi utnytter våre ressurser av melk, vann, energi og drivstoff optimalt og tar i bruk riktig mengde.

Kasting av fullverdig mat er et stort problem i vår del av verden. Det er både en miljømessig og etisk utfordring at ca. 20 prosent av maten vi kjøper blir kastet. Vi skal til enhver tid få mest mulig melk fra ku til butikk. Spilt melk er ikke bare tapte inntekter, den miljømessige siden av produksjonen vår er vel så viktig. Vi behandler 1,4 milliarder liter melk årlig, så det er viktig å være seg sitt ansvar bevisst.

TINEs emballasje skal ta hensyn til klima og miljø, og bidrar til å redusere TINEs klimaavtrykk. Gjennom innovativ emballasje, merking og forbrukerdialog skal vi bidra til å redusere matsvinnet hos forbruker.

Slik bidrar vi til FNs bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene.

image

Les mer om hvordan i artiklene under:

Reduserte utslipp

Utnytter energien

Tar vare på melka

Miljøsmart emballasje

Avfall og forurensning

Nærhet

TINE har skapt tradisjoner og historier vi har et ansvar for å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede som gir god og trygg mat med norske innsatsfaktorer. Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar til et levende distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen.

Norge er et «gressland» med god tilgang på naturlig og næringsrikt fôr til dyrene. Vi ønsker å utnytte denne ressursen bedre, og dermed redusere bruken av importert kraftfôr med palmefett og soya. Dette vil bidra til å sikre mer bærekraftige bruk av verdens ressurser.

En vesentlig del av klimagassutslippet knyttet til framstilling av meieriprodukter er knyttet opp til det som skjer på melkegårdene. TINE har sterke merkevarer og melkebondens arbeid er en viktig del av merkevarebyggingen i TINE. Vi arbeider derfor også for at landbruket når målsettinger om å redusere utslipp av klimagasser fra melkeproduksjonen på gården.

Slik bidrar vi til FNs bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene og bærekraftmål 15: Liv på land.

Bilde 2

Les mer om hvordan i artiklene under:

Bærekraftig landbruk

Vi er til stede

Friske og fornøyde dyr

Ernæring og folkehelse

Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. De menneskelige og samfunnsmessige belastningene knyttet til overvekt er sterkt økende. Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor.

TINE er tilstede i det norske folks kosthold. Ikke bare med sine mange produkter, men også i kraft av sin tilstedeværelse på ulike arenaer som skoler, barnehager, idrettsarrangementer og eldreomsorgen.

Matvarevalgene vi tar som voksne gjenspeiler vaner som er lagt tidlig i livet. TINE vil derfor bidra til at barn og unge kan ta de gode valgene for et riktig og sunt kosthold. 

Vi skal også inspirere forbrukerne til et sunt og variert kosthold som er tilpasset deres livssituasjon og behov. Og ikke minst gjennom inspirasjon og kunnskap, skal vi spre matglede og vise hvordan fysisk aktivitet kan bidra til ekstra energi og god helse.

Slik bidrar vi til FNs bærekraftmål 3: God helse.

FN bærekraft mål 4

Les mer om hvordan i artiklene under:

For bedre kosthold og ernæring

Mat vi kan stole på