Illustrasjon for etisk handel. To menn som gir hverandre et håndtrykk.

Etisk handel

Etisk handel skal bidra til at varer og tjenester produseres i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøhensyn.

Etisk handel skal fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

TINE kjøper inn mange ulike varer. Det er utfordringer knyttet til etisk handel ved innkjøp blant disse varene. Ved innkjøp av ulike produkter kan leveringskjeden være lang og uoversiktlig. Det kan være mange mellomledd der varene kan bli solgt og kjøpt flere ganger på veien til endelig mottaker.

I enkelte markeder er TINE en relativ liten aktør og opplever derfor til tider en begrenset mulighet til å kunne påvirke handelen i positiv retning. Det er likevel viktig at vi stiller krav til prinsipper for etisk handel ved alle typer innkjøp.

Utfordringer

Foreløpig er det ikke realistisk at import fra alle land skal kunne skje uten risiko for direkte eller indirekte medvirkning til brudd på internasjonale prinsipper. Gjennom et målrettet arbeid med etisk handel vil TINE kunne redusere denne risikoen, og bidra til en bedre og mer rettferdig arbeidsdag for mange mennesker.

Det vesentligste av TINEs varekjøp er melk fra selskapets eiere. Videre er det et vesentlig innkjøp av maskiner og utstyr samt ulik emballasje. Risiko for brudd på TINEs retningslinjer for etisk handel knyttet til nevnte varegrupper vurderes som liten.

Størst risiko

TINEs innkjøp av ingredienser som ulike bærmasser, vegetabilske oljer, sukker, kakao og kaffe har tradisjonelt medført en større risiko for brudd på internasjonale prinsipper om etisk handel. Nevnte ingredienser produseres blant annet i land som Kina, Indonesia, Elfenbenskysten, Ghana, Brasil og

Tyrkia. Risikoen for brudd på TINEs etiske retningslinjer vurderes også som høyest i de nevnte landene.

Videre vil det være risiko for brudd på prinsipper om etisk handel tilknyttet TINEs innkjøp av arbeidsklær og ulike profilartikler. Disse artiklene produseres hovedsakelig i Asia. Det er særlig stor oppmerksomhet knyttet til disse innkjøpene.

TINE er også en stor innkjøper av transporttjenester, hovedsakelig knyttet til vår inntransport av melk fra gårdene, transport av produkter mellom de ulike meierianleggene samt distribusjon av ferdigvarer ut til butikker etc. Brudd på etiske krav knyttet til denne transporten vurderes som liten.

Imidlertid vurderer TINE risikoen for brudd på etiske krav som større innenfor inntransport av andre innsatsfaktorer der TINE ikke står som kontraktør av transporten.

Tiltak

TINEs retningslinjer for etisk handel er innarbeidet i selskapet vilkår for varekjøp. Videre setter vi krav til våre leverandører om at de har systemer for sporbarhet som ved avtale skal oppgis til TINE. TINE vil hovedsakelig påvirke selskapets leverandører til selv å ta ansvaret for etisk handel videre bakover i leverandørkjeden.

TINE har etablerte systemer og rutiner for en trygg og kvalitetsmessig god framstilling av våre produkter. Leverandører av innsatsfaktorer blir jevnlig kartlagt og fulgt opp med hensyn på å sikre "trygg mat". Etisk handel inngår tidvis i kartleggingen der det ut fra en risikovurdering vurderes som nødvendig.

Momenter som danner grunnlag for kartlegging vil blant annet vær re-godkjenning av leverandører hvert tredje år, gjennomgang av reklamasjoner og avvik registrert i avviksdatabase og vurdering ut fra land og bransje.

En bedre og systematisk risikovurdering av leverandører med hensyn på etisk handel er en viktig del av forbedringsarbeidet som nå gjennomføres i TINE. 

Dette er våre etiske retningslinjer