To blide TINE medarbeidere.

En sikker arbeidsplass

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at TINE skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet.

Reduksjon i sykefravær

TINE SA hadde en fin nedgang i sykefraværet i 2017 og endte til slutt på 5,9 prosent, en nedgang fra 6,2 prosent i 2016. Til tross for den positive utviklingen, ble ikke selskapets mål på 5,6 prosent nådd. TINE-Gruppa fikk et sykefravær på 5,7 prosent, mot 5,9 prosent i 2016. TINE fortsetter den systematiske jobbingen for enda bedre resultater. Her vil blant annet enda større trykk på lederopplæring stå sentralt.

Arbeidsulykker på samme nivå som i fjor

TINEs overordnende mål er null arbeidsulykker med fravær. I 2017 hadde TINE 54 hendelser med fravær, og en H-verdi på 6,8 (7,7 i 2016). Dette er en gledelig nedgang fra foregående år. Ingen av hendelsene fikk alvorlige konsekvenser for den ansatte. Det har også i 2017 vært stor aktivitet for å redusere arbeidsulykker. TINE har blant annet tatt i bruk nytt verktøy for registrering og håndtering av uønskede hendelser.

For TINE-Gruppa ble det i 2017 registrert 69 hendelser med fravær (H-verdi: 7,1) mot 72 registrerte fraværshendelser i 2016 (H-verdi: 7,5).

Registrering av uønskede hendelser

Registrering og behandling av uønskede hendelser og er en viktig forutsetning og et virkemiddel for å redusere arbeidsulykker. God oversikt over slike hendelser, gir bedre mulighet til å sette inn godt og målrettet forbedringsarbeid.

I 2017 ble det totalt registrert 6420 uønskede hendelser i TINE, en nedgang fra 7362 registrerte hendelser i 2016. En av årsakene til dette kan være innføring av nytt verktøy for registrering og håndtering av slike hendelser, og at kunnskap og modenheten i organisasjonen til å bruke dette ennå var noe mangelfull. Det ble i løpet av høsten 2017 igangsatt ytterligere opplæringstiltak for å sikre at brukeren hadde de nødvendige ferdighetene i å håndtere verktøyet.

Rapportering på selskapsnivå

TINE rapporterer på tre hovedområder når det gjelder HMS, sykefravær, antall skader med og uten fravær og registrerte uønskede hendelser. Sykefravær rapporteres ennå ikke fordelt på kjønn. TINE har heller ingen tradisjon for å splitte sykefraværet på yrkesrelatert fravær eller ikke. Selskapet har heller ingen datafangst som kan bidra til at vi klarer å rapportere på dette. TINE skal i 2018 igjen ta opp tråden med å implementere er nytt HR-verktøy. Da kan muligheten for å rapportere på disse områdene bli aktuelle.

TINE fanger heller ikke opp hvor lenge en skadet person blir borte fra jobb. Dette medfører at man ikke har noen tall (F-verdi) på tapt arbeidstid i forbindelse med slike skader. Dette kan også bli mulig datafangst i et nytt verktøy.

Fra 2018 skal man også ta med forbedringsforslag inn i sine registreringer. Dette er blitt gjort siden slutten av april 2017 og blir nå en del av måltallet for antall registreringer på HMS området.