Melkemarkedets ABC

En nyttig veiledning i ord og uttrykk som brukes i forbindelse med norsk melkeproduksjon.

Aktører i markedsordningen for melk

Bedrifter som foredler rå melk kjøpt fra TINE Råvare og som er underlagt bestemmelsene i markedsordningen for melk. Landbruksdirektoratet avgjør hvem som kan og skal være med i denne ordningen. For tiden er disse med: TINE SA, Synnøve Finden AS, Normilk AS, Q-Meieriene, Rørosmeieriet AS, Mondelêz Norge AS og Valdresmeieriet.

Noteringspunktet

Stedene hvor TINE Råvare selger melken til aktører tilknyttet markedsordningen for melk. Dette er nå de stedene hvor TINE hadde anlegg pr. 01.07.2017.

Målpris

Målprisene på jordbruksprodukter fastsettes i forbindelse med jordbruksavtalen. Når det gjelder melk, er målprisen satt på melkeråvaren ved det punktet hvor TINE Råvare omsetter den.

Styringspris

Jordbruksavtalepartene kan av ulike årsaker justere målprisen og fastsette en styringspris som TINE Råvare må forholde seg til i tillegg til målprisen.

Noteringspris

På bakgrunn av fastsatt målpris og markedsforholdene fastsetter TINE Råvare en noteringspris som kan variere gjennom året. Noteringsprisen er den prisen som TINE Råvare omsetter melkeråvaren for ved noteringspunktet.

Basispris

Beløpet som TINE Råvare betaler melkeprodusenten for selve melken. I tillegg til basisprisen, som fastsettes av konsernstyret, er det ulike tillegg og trekk for fett, protein, kvalitet, økologisk melk og tilskudd til nye melkebønder.     

Utbetalingspris

Beregnet gjennomsnittlig utbetalingspris pr. liter til melkeprodusentene. Gjelder for all melk. Omfatter i tillegg til utbetaling fra TINE Råvare også oppgjør fra TINE Industri.

Prissetting i TINE Råvare

Målprisen som er avtalt i jordbruksoppgjøret, fastsetter mulig øvre gjennomsnittspris ved salg av melkeråvaren gjennom avtaleåret. TINE Råvare har ansvaret for å fastsette noteringsprisen på melk med utgangspunkt i målprisen. Noteringsprisen varierer gjennom året avhengig av melketilgangen.

Bonden får i tillegg utbetalt avkastning fra TINEs industrivirksomhet.

De siste halvårene har noteringsprisen variert. Den har ligget noe over målprisen i 2. og 3. kvartal og tilsvarende under i 1. og 4. kvartal. I tillegg har noteringsprisen vært redusert i påske- og juleuken for å sikre avsetning av melken samt kompensere for høyere produksjonskostnader.  

Rå melk (ku- og geitemelk) selges av TINE Råvare for samme pris til alle aktørene, enten det er TINE eller andre. Salget kontrolleres av Landbruksdirektoratet. Prisen for økologisk melk er høyere enn noteringsprisen på grunn av merpris til bonde og ekstra kostnader for TINE Råvare.

Omsetningsrådet

Ansvar for administrering av markedsreguleringen er plassert hos Omsetningsrådet som er et partssammensatt offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. TINE er en av medlemmene i omsetningsrådet. Landbruksdirektoratet utfører sekretariatsoppgave for Omsetningsrådet.

Omsetningsavgift

Avgift som innbetales av alle landets melkeprodusenter for å finansiere tiltak som markedsregulatoren gjennomfører for å regulere omsetningen av melk og melkeprodukter.

Prisløypen for noteringsprisen

Markedsregulator skal informere aktørene om hvordan noteringsprisen forventes å bli gjennom avtaleåret.