Oppgaven som markedsregulator

Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge. På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris (målprisen). TINE har også plikt til å forsyne andre industriaktører med råvaren melk.

Landbruket er en næring hvor myndighetene har etablert ordninger for å realisere politiske mål. Markedsreguleringen er en av disse.

Markedsreguleringen har sin hjemmel i Omsetningsloven og  gir Omsetningsrådet myndighet til å beslutte reguleringstiltak. Videre gir loven bestemmelser om at bøndene kan pålegges en avgift, Omsetningsavgiften, for å finansiere de tiltak som Omsetningsrådet beslutter. TINE er gjennom forskrift om markedsregulering tillagt rollen som regulator for melk og regulerer således melkemarkedet både for egne- og andre selskap sine melkeprodusenter.

Formålet med markedsregulering for melk er å sikre uttak av avtalt målpris i samsvar med forutsetningen om at denne kan oppnås i et balansert marked. Markedsregulator har ansvar for at de tiltak som iverksettes gjennomføres effektivt og konkurransenøytralt til en lavest mulig kostnad. Markedsregulator har mottaks- og forsyningsplikt, samt informasjonsplikt om de reguleringstiltak som iverksettes.

Mottaksplikten

TINE plikter her å ta i mot melk fra alle melkeprodusenter i hele landet til samme priser og leveransevilkår som til enhver tid gjelder for egne leverandører.

Forsyningsplikten

Forsyningsplikten innebærer at markedsregulator har plikt til å forsyne alle meieriaktører i markedet med melkeråvare til lik pris til samme tid.

Forsyningsplikten til konsummelkmeierier («drikkemelk») utenfor TINE er begrenset etter nærmere regler. Markedsregulator plikter å levere et årlig volum på inntil 15 millioner liter pr. anlegg. For behov ut over dette kreves det at aktøren har egne leverandører, og forsyningsplikten avgrenses til det dobbelte av det kvantum melk som på månedsbasis leveres av egne leverandører.

For melk som brukes i industrielle produkter (for eksempel ost), er markedsregulators forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med markedsregulators egne produksjonsmeierier.

Informasjonsplikten

Informasjonsplikt skal sikre alle markedsaktører lik tilgang på informasjon om aktiviteter markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret. Prognosert prisløype for noteringsprisen gjøres kjent for aktørene ett år frem i tid, og de varsles om endringer i noteringsprisen umiddelbart etter vedtak, og senest to uker før den trer i kraft.

Interne rutinar for informasjonshandtering TINE

Orientering sendt aktørene finner dere her.

Avsetningstiltak

Behovet for reguleringstiltak oppstår når det er ubalanse mellom tilgang og etterspørsel etter rå melk. Melk er en ferskvare som må foredles umiddelbart. Ved overskudd av melk iverksettes tiltak som lagring av smør, ost og/eller melkepulver. Nasjonal ubalanse balanseres i hovedsak gjennom eksport eller import.

Faglige tiltak

Faglige tiltak rettes i normalt mot produsentene og består i hovedsak av forskning og utvikling innenfor avl i regi av Geno og Norsk Sau og Geit.

Opplysningsvirksomhet

Opplysningsvirksomheten gjennomføres av Opplysningskontoret for meieriprodukter (melk.no) og Matmerk.

Opplysningskontorets formål er å øke forbrukernes kunnskap om melk og meieriprodukter og skal drive merkenøytral informasjonsvirksomhet på et saklig og vitenskapelig grunnlag.

Matmerk driver opplysningsvirksomhet gjennom generisk markedsføring av økologisk mat og markedsføring av den nasjonale merkeordningen Nyt Norge. Arbeidet delfinansieres av midler fra omsetningsavgiften.