Markedsordningen for melk

Markedsordningen for melk ble innført 01.07.1997 og medførte en stor omlegging både når det gjaldt markedsreguleringen, målprissystemet og den nye prisutjevningsordningen. Det ble sist foretatt en omfattende gjennomgang av markedsordningen i 2002-2003, og en endret markedsordning trådte i kraft fra 01.01.2004.

Hovedmålsettingen ved etableringen i 1997 var å legge til rette for økt konkurranse i melkemarkedet. Endringene berørte først og fremst markedsreguleringen, prisutjevningsordningen og importvernet, i tillegg til Jordbruksavtalens målprissystem.

Som en del av endret markedsordning for melk inngikk Staten og daværende TINE BA en avtale om et administrativt og regnskapsmessig skille mellom råvarehåndtering og øvrig virksomhet i Tine SA (hovedavtalen). Årlig utarbeides underliggende tjenesteinstrukser med årlige rammer knyttet til gjennomføring av aktivitetene og funksjonene som i henhold til hovedavtalen er definert for TINE Råvare (vedlegg til hovedavtalen).

 For tiden er disse med i markedsordningen for melk: 

Som en følge av avtalen, oversender TINE Råvare et revidert regnskap og rapport til Landbruksdirektoratet innen 1. juni påfølgende år. Rapporten gjennomgås på møte med aktørene og andre involverte.

Melkesektoren er det mest regulerte området i landbruket. I sum skal ulike ordninger legge til rette for at melkeprodusentene skal ha muligheter for å oppnå den prisen på melken som jordbruksavtalen gir muligheter for. Det skjer gjennom jordbruksforhandlingene mellom Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Prisutjevningen for melk er en solidarisk ordning

Prisutjevningen for melk er en solidarisk ordning som skal sørge for at alle melkeprodusentene i Norge får samme pris for melken, uavhengig av hva den brukes til eller gårdens geografiske plassering. Melk som går til konsum gir den høyeste verdien på rå melk, og smør og tørrmelk den laveste. Et sted i midten ligger osteproduksjon. Derfor betales det inn en avgift til prisutjevningen fra rå melk, fløte og myse som benyttes i drikkemelk, fløte og brunost. Råvare til ost, tørrmelk og smør får et tilskudd. Det gis også et tilskudd til transport av melk fra bonde til meieri. 

Prisutjevningen er selvfinansierende i den forstand at avgifter og tilskudd skal «gå i null». Alle meieriaktører er med i ordningen og den forvaltes av Landbruksdirektoratet.  

Prisutjevningsordningen er i utgangspunktet utformet for å være konkurransenøytral. For å øke konkurransen i meierisektoren har det siden 2003/2004 blitt brukt midler fra ordningen for å subsidiere enkelte aktører i såkalte konkurransepolitiske tilskudd. Det er brukt om lag 2 mrd. kroner til dette.  

I tiden som har gått, har konkurransen både fra norskproduserte og importerte meieriprodukter økt betydelig. Den delen av rammebetingelsene som innebærer subsidiering av enkeltaktører, som Q-meieriene og Synnøve Finden, er ikke lenger nødvendig for å sikre konkurranse. I dag gir tilskuddene først og fremst konkurransevridning og sentralisering til ulempe for norske melkebønder.