Pil nedPil ned

Mo og Øyrane vidaregåande skule ønsker velkommen til åpen gård.

Midt i Sogn og Fjordane i Førde kommune ligg Mo og Øyrane vgs. Skulen vart opprinneleg to skuler, Mo og Jølster vg, som ved skulestart 2014 vart slegen saman til ein felles skule.

Mo og Joelster_8
Mo og Joelster_4

På Mo har det vore landbruksopplæring sidan 1858 og fram til i dag og er den nest eldste skulen av naturbruksskulane i landet. Skulen har til disposisjon 3400 da der 389 da er fulldyrka jord. Resten er utmark og skogareal. Skulen har eit allsidig husdyrbruk med ein storfebesetning på 35 årskyr, 15 purker i kombinert produksjon, 1600 verpehøner, 35 vinterfora sauer og ein pelsdyrgard på 25 blårevtisper. I tillegg kjem hestar som elevane har med seg i skuleåret og som delvis vert nytta i undervisningssamanheng. Skulen har stallplass til 30 hestar.

I tillegg har ein eit gartneri for produksjon av blomster. På bakgrunn av klimatiske tilhøve er det grasproduksjonen som dominerer men her vert dyrka mykje potet, kålrot, gulrot og andre frilandsgrønsaker.

 

Tlf: 57656440, E-post: postmottak.mojo@sfj.no

Trykk her for mer informasjon om tilbudet på Mo og Øyrane

Adresse

Mo
6819 FØRDE

Parkering

På skulen sin parkeringsplass + etter avtale om andre areal ved større arrangement.

Åpningstid

Skulen er normalt open frå kl. 08.00 – 15.30. Ved større arrangement er det eige opningstider sett av arrangøren.

Tilbud på gården

Skulen har myke kurs som dei ulike landbruksorganisasjonene held. I tillegg har skulen eigne kurs for eksterne deltakarar. All kursverksemdvert administrert av ein kurshaldar som er tilsett på skulen. Kurshaldar er: Knut Vebjørnsen. I tillegg har Sunnfjord Fjordhestlag, Firda Travlag og Førde Køyre- og Rideklubb kurs på skulen ofte i samband med ulike aktivitetar innan hest.