TINE i samfunnet

TINE SA er et moderne samvirkeforetak underlagt en rekke indre og ytre faktorer som skal sørge for at interessene til forbrukere, konkurrenter, butikkjeder, medlemmer, ansatte og myndigheter ivaretas.

Marked

80 prosent av TINEs omsetning skjer i dag gjennom norske dagligvarekjeder, kiosker, bensinstasjoner og servicehandel. TINE har også en betydelig internasjonal virksomhet.

Råvaremarkedet

TINE Råvare har hente- og leveringsplikt og er underlagt strenge kontrollrutiner og leverer ku- og geitemelk til flere aktører som produserer sine egne merkevarer.

Regulering

TINEs drift er underlagt forskrifter og markedsreguleringer fra offentlige aktører som Mattilsynet, Statens landbruksforvaltning og departementene knyttet til landbruk, helse, miljø og konkurranse.

Regulert avsetning og omsetning
Omsetningen av melk er knyttet til forskrifter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Statens landbruksforvaltning (SLF) for å sikre bøndene en god og stabil pris og gi mottakerne et likt grunnlag for konkurranse.

Leverandør av råvaren melk
Gjennom TINE Råvare selges råvaren melk til andre meieriaktører som også er TINEs konkurrenter.

TINE Bruksutvikling
For å sikre god og lønnsom gårdsdrift og melkeproduksjon rådgir og assisterer TINE bonden i alle faser av driften knyttet til melkeproduksjonen.

Ku- og geitkontrollen
God dyrehelse sikrer en god råvare, og TINE bidrar med veterinærer og fôringsveiledning.

Foredling

TINEs norske meieridrift utøves på 40 meierier spredt over hele landet.TINE bearbeidet til sammen 1,42 milliarder liter melk i 2011 til ca. 500 ulike meieriprodukter.

Produktmarkedet

TINE er i dag en av landets sterkeste merkevarer og leverer god, ren og trygg mat med røtter i norsk mattradisjon. Posisjonen har vi nådd gjennom å lytte til forbrukerne, drive forskning og utvikling, og ved å møte konkurransesituasjonen og reguleringer på en verdiskapende måte. TINE kommer behovene til den enkelte dagligvarekjede i møte og bidrar til å utvikle kjedenes egne merkevarer.

Internasjonal virksomhet
Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Canada, Australia, Sverige, Danmark og Storbritannia, og TINE har produksjonsavtaler med meierier i noen av disse landene. Jarlsberg i dag TINEs største eksportartikkel. I 2011 eksporterte vi 10.860 tonn som tilsvarer omkring 60 prosent at all Jarlsberg som produseres i Norge. Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes Norvegia og Snøfrisk.

Distribusjon
Flere ganger i uken transporterer TINEs produkter til 25.000 butikker og leveringssteder over hele landet.

Emballasje
TINE er én av Norges største emballasjebrukere. Emballasjen skal sikre kvalitet og holdbarhet, den skal øke salget og være miljøvennlig.

Melkeproduksjon

TINE eies av ca. 15.000 melkeprodusenter spredt over hele landet på ca. 10.500 bruk. I gjennomsnitt har vært bruk 20 kuer. Samvirkeformen gir økonomisk styrke for medlemmene.

Rammebetingelser

De viktigste offentlige rammebetingelsene for TINE er omsetningsloven av 1936, konkurranseloven av 2004, jordbruksavtalen, prisutjevningsordningen og markedsordningen for melk.

Samfunnsansvar

TINEs samfunnsansvar er omfattende, men knyttes særlig til de tre områdene norsk melk, bærekraftig ressursutnyttelse og riktig ernæring. 

Klimamål

TINE skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 (utgangspunkt 2007-nivå).