Vi fyrer med flis og avfall

Vi fyrer med flis og avfall

I 2015 brukte TINE 531 GWh i sin produksjon. Andelen fornybar energi har siden 2010 og fram til i dag vært relativ stabil på i overkant av 70 prosent, mens den i 2015 var 75 prosent. Av våre 35 anlegg bruker 10 fjernvarme. Ved utgangen av 2015 utgjør energi fra fjernvarme 18 prosent av selskapets totale energiforbruk.

TINE har et ambisiøst miljømål om å kutte klimagassutslippet med 30 prosent inne 2020. Dette krever blant annet en større andel av fornybarenergi på bekostning av naturgass og fossil fyringsolje.

Fliser erstatter naturgass

Ved TINEs meieri i Elnesvågen er det i 2015 bygget et anlegg for flisfyring til erstatning for naturgass. Resultatet blir en stor nedgang i utslippet av CO2. Meieriet bruker damp til oppvarming i prosessen, og i dag lages dampen ved å brenne gass eller bruke strøm. Ved å gå over til fornybar energi blir det reduksjon i utslipp på ca. 2400 tonn CO2 per år.

Stor reduksjon i CO2-utslipp

TINEs meieri i Brumunddal bruker 56 GWh per år. Av dette er nærmere 70 prosent dekket av fjernvarme basert på flis. Fossil fyringsolje utgjorde 10 prosent av energiforbruket ved anlegget. I slutten av 2015 gikk anlegget over fra å bruke biofyringsolje som erstatning for fossil fyringsolje, noe som vil reduserer CO2-utslippet med ca. 1000 tonn per år.

TINE har identifisert ulike prosjekter som vi reduserer klimagassutslippet fra meieriproduksjonen betydelig, og andelen fornybar og klimavennlig energi vil stige til anslagsvis 86 prosent i 2020.

I TINEs Årsrapport for 2015 kan du lese mer om TINEs arbeid for redusert utslipp.